İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/80672
İşin AdıSırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası(Sevgi Evleri) Mamul Yemek Alımı
KurumBursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi22/07/2010 PerşembeSaati10:00İlBURSA
İlan Metni
İdarenin Adı : Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü    
İşin Adı : Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası(Sevgi Evleri) Mamul Yemek Alımı    
İhale Kayıt No : 2010/80672    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ALACAMESCİT MAH. TEK SOKAK NO:1 OSMANGAZİ/BURSA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 224 2231936 - 224 2231418
  c)Elektronik Posta Adresi : bursa@shcek.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

15789 Öğün Sabah Kahvaltısı,16675 Öğün Öğle Yemeği, 20390 Adet Ara Öğün,15789 Öğün Akşam Yemeği Olmak Üzere Toplam:68643öğün Mamul Yemek Hizmet Alımı
  b ) Yapılacağı Yer : Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası(Sevgi Evleri)
    c ) İşin Süresi : 01.08.2010-31.12.2010 (153 Gün)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - Alacamescit Mah. Tek Sk. No.1 Osmangazi/Bursa
b ) Tarihi ve Saati : 22.07.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzini Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılan Doküman Bedeli Karşılığında Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü´nün adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - Alacamescit Mah. Tek Sk. No.1 Osmangazi/Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572300