İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/81991
İşin AdıManisa İli Merkez Gökçeler Köyü Yayla Mah. ile Süngüllü Köyü, Salihli İlçesi Eldelek Köyü, Turgutlu İlçesi Aşağı Bozkır Köyü ve Köprübaşı İlçesi Killik Köyü Ag+yg(Og) Elektrik Tesisi
KurumGediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi23/07/2010 CumaSaati14:00İlMANİSA
İlan Metni
İdarenin Adı : Gediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü    
İşin Adı : Manisa İli Merkez Gökçeler Köyü Yayla Mah. ile Süngüllü Köyü, Salihli İlçesi Eldelek Köyü, Turgutlu İlçesi Aşağı Bozkır Köyü ve Köprübaşı İlçesi Killik Köyü Ag+yg(Og) Elektrik Tesisi    
İhale Kayıt No : 2010/81991    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Yarhasanlar mah. 2319 sokak No:14 - MANİSA
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 236 2351135 - 236 2351134
  c)Elektronik Posta Adresi : manisa-1@tedas.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

elektrik Tesisi yapım İşi.
  b ) Yapılacağı Yer : Manisa İli Merkez Köyleri ile Salihli, Turgutlu ve Köprübaşı İlçeleri Köyleri.
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Gediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:14 - Manisa
b ) Tarihi ve Saati : 23.07.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gediz E.D.A.Ş Manisa İl Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve İkmal Müdürlüğü Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:14 - Manisa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578619