İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/98919
İşin AdıBaşakşehir Belediyesi Başak Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumBaşakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi12/08/2010 PerşembeSaati10:00İlİSTANBUL
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : BAHÇEŞEHİR 2 .KISIM MAH ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN CAD. NO 7 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 212 6226000 - 212 6226091
  c)Elektronik Posta Adresi : belediye@basaksehir.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

kapalı Pazar Yeri Yapım İşi,1 Adet Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi
  b ) Yapılacağı Yer : Başakşehir/İstanbul
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şehit Polis Gaffar Okkan Cad. No 5/A Belediye Toplantı Salonu Başakşehir/İstanbul
b ) Tarihi ve Saati : 12.08.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
SIRA NO POZİSYON MESLEKİ ÜNVAN DENEYİM
1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞAAT MÜHENDİSİ  5 YIL
2 SAHA MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 3 YIL
3 SAHA MÜHENDİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ 3 YIL
4 SAHA MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSİ 3 YIL
5 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ 3 YIL
6 İNŞAAT TEKNİKERİ İNŞAAT TEKNİKERİ 3 YIL
7 PEYZAJ MİMARI PEYZAJ MİMARI 3 YIL
SIRA NO CİNSİ ADET
1 KULE VİNÇ 1
2 KAMYON 5
3 KAZICI VE YÜKLEYİCİ 3
4 EKSKAVATÖR 1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şehit Polis Gaffar Okkan Cad. No 5/A Başakşehir/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578706