İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/100091
İşin AdıKarayolları 9. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumKarayolları 9.Bölge Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi31/08/2010 SalıSaati10:00İlDİYARBAKIR
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : BÜYÜKALP CADDESİ YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 412 2288050 - 412 2245068
  c)Elektronik Posta Adresi : akandemir@kgm.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale Konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 Adet Güvenlik Amiri, 2 Adet Güvenlik Şefi, 38 Adet Güvenlik Görevlisi Olmak Üzere Toplam 41 Personel ile 12 Ay Süre ile Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi;
  b ) Yapılacağı Yer : Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü´nün Büyükalp Caddesi Üzerindeki Sitesi İçerisindeki İdari ve Hizmet Binaları, Lojmanlar,tesisler Şefliği, Saymanlık,araştırma Başmühendisliği, Merkezi Sistem, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Araç Park Alanları, Spor Tesisleri Site Çevresi ve Ayrıca Elazığ Yolu Üzerindeki (Seyrantepe) Makine İkmal Başmühendisliği Sitesi, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Araç Park Alanları, Site Çevresi ile 92. Şube Şefliği Sitesi, Site İçerisindeki Açık Alanlar, Park Alanları,site Çevresi
    c ) İşin Süresi : 01/10/2010 - 30 / 09 / 2011
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Diyarbakır
b ) Tarihi ve Saati : 31.08.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri kapsamında alınmış Özel Güvenlik Şirketi faaliyet izin belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi, Alarm merkezi Kurma ve İzleme izin belgesi asılları ve noter onaylı suretleri 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yenişehir/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578763