İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/104422
İşin AdıSivas-Şarkışla Kanak Barajı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumDsi 19. Bölge Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi23/08/2010 PazartesiSaati11:00İlSİVAS
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Mimar Sinan Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:194 58010 SİVAS
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 346 2270905 - 346 22731-82
  c)Elektronik Posta Adresi : dsi19@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

49 M Yüksekliğinde, 671 M Kret Uzunluğunda, 1.775.000 M3 Gövde Dolgusu Hacminde, Merkezi Kil Çekirdekli Kum-Çakıl Dolgu Baraj İnşaatı.
  b ) Yapılacağı Yer : Sivas İli- Şarkışla İlçesi Cemel Beldesi
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 1200 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Dsi 19. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:194- Oda No:202 (Toplantı Salonu Odası) 58010- Sivas
b ) Tarihi ve Saati : 23.08.2010 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Meslek Ünvanı Adedi
İnşaat Mühendisi 1
Sıra No Adedi Pozisyonu Meslek Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Enaz 5 yıl deneyimli
2 1 Arazi Mühendisi Harita Mühendisi Enaz 3 yıl deneyimli
3 1 Teknik Elaman( Formen) İnşaat Teknikeri Enaz 3 yıl deneyimli
Sıra No Adedi Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 1 Teknik Nezaretçi Maden Mühendisi Teknik Nezaretçi sertifikasına sahip olmak
Sıra No Adedi Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 1 Makina Mühendisi Enaz 5 yıl deneyimli
2 1 Jeoloji Mühendisi Enaz 5 yıl deneyimli
Cinsi

Adedi

Kapasitesi
Ekskavatör

3

210 Hp-2,5 yd3

Dozer

3

345 Hp

Yükleyici

2

5,5 yd3

Greyder

1

85 Hp

Vibrasyonlu silindir

2

10 ton

Beton pompası

2

50 m3/saat

Otomatik beton santrali

1

50 m3/saat

Büyük finişer (asfalt)

1

200 ton /saat

Stablizasyon karıştırıcı

1

100 ton /saat

Distirübütör

1

1500 ABD galonluk

Asfalt pompası

1

25 Hp

Bordür yapma makinası

1

10-15 Hp gücünde Power Curber model emsali

Termoplastik yol çizgi makinası

1

151 Hp

Konkasör ( eleme tertibatlı)

1

40 m3/saat

Kompresör

1

210 cfm

Kamyon

12

minumum 15 m3.lük

Transmikser

5

minumum 4m3 hacimli

Vibratör

3

32.5 Hp

Ayrıca yeterli sayı ve kapasitede arazöz, su tankı, su pompası, kaya kamyonu, çimento silosu vs gibi diğer donanımlar.

-

-

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dsi 19. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:194-58010- Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572386