İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/108848
İşin AdıHakkari Çukurca Ormanlı Şehit Hulki Beydili, Merkez Gazi Tepe ve Köprülü Susuz Üs Bölgesi 2. Grup İçmesuyu Yapım
KurumHakkari İl Özel İdaresi
İşin TürüYapımİhale Tarihi17/08/2010 SalıSaati09:00İlHAKKARİ
İlan Metni
İdarenin Adı : Hakkari İl Özel İdaresi    
İşin Adı : Hakkari Çukurca Ormanlı Şehit Hulki Beydili, Merkez Gazi Tepe ve Köprülü Susuz Üs Bölgesi 2. Grup İçmesuyu Yapım    
İhale Kayıt No : 2010/108848    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Sümbül Mahallesi Van Yolu Üzeri 30000 Merkez HAKKARİ
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 438 2116084-2116266 - 438 2116024
  c)Elektronik Posta Adresi : ihale@hakkariozelidare.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hakkariozelidare.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

çukurca Ormanlı Şehit Hulki Beydili, Merkez Gazi Tepe ve Köprülü Susuz Üs Bölgesi 2. Grup İçmesuyu Yapım İşi
  b ) Yapılacağı Yer : Çukurca Ormanlı, Gazi Tepe ve Köprülü
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sümbül Mahallesi Van Yolu Üzeri 30000 Merkez Hakkari
b ) Tarihi ve Saati : 17.08.2010 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Şantiye Teknikeri İnşaat teknikeri En Az 1 Deneyimli 1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Sümbül Mahallesi Van Yolu Üzeri 30000 Merkez Hakkari adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 170 Türk Lirası doküman bedelini Vakıfbank Hakkari Şubesi 7286705244 Nolu Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sümbül Mahallesi Van Yolu Üzeri 30000 Merkez Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578483