İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/124532
İşin AdıDenizli Zaferiye Abalıoğlu İöo. ve Abalıoğlu Yem İöo. Binası Doğalgaz Dönüşüm yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
KurumT.C Denizli İl Özel İdaresi Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi02/09/2010 PerşembeSaati10:00İlDENİZLİ
İlan Metni
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Çaybaşı Mah. 1580 Sok. No:4 20100 MERKEZ/DENİZLİ
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 258 2649954 - 258 2410518
  c)Elektronik Posta Adresi : ihale@dioi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.dioi.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Okul Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi 2 Adet
  b ) Yapılacağı Yer : Merkez Zaferiye Abalıoğlu İöo. ve Merkez Abalıoğlu Yem İöo.
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Denizli İl Özel İdaresi 3 Nolu Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İncilipınar Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 - Denizli
b ) Tarihi ve Saati : 02.09.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Yerel Gaz firmasından alınan doğalgaz dönüşümü yetki belgesi olması aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
SıraPozisyonuMeslekiUnvanıMesleki Özellikleri ( varsa )Adet
1SAHA MÜHENDİSİMAKİNE MÜH.EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ1
2SAHA ELEMANIMAKİNE TEKNİK.VEYA MAKİNA TEKNİS.EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Denizli İl Özel İdaresi 3 Nolu Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İncilipınar Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 - Denizli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli İl Özel İdaresi 3 Nolu Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İncilipınar Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 - Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:

VI-DİĞER HUSUSLAR[i]
 
1-Söz konusu ihale anahtar teslim götürü bedel esasına göre olduğundan isteklinin işi; Proje ve teknik şartnamelere göre yapması esas olup, Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun olmasın Proje, Detay ve Mahal listesinde belirtilen işlerin Fen ve Sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması ZORUNLUDUR. Pursantaj tablosunda olabilecek hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
2-Bu işe ait İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında bulunmayan hususlarda, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Genel Şartnamesi hükümleri geçerli olup, bu şartname ve sözleşme tasarısının tabii ekleridir.  
 
3: Yapım Uygulaması ; Yapım Projelerinde yer aldığı şekli ile Teknik Şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır. Her aşamada proje müelliflerine imalat kontrol ettirilecektir. Bu kontrollerin yapılarak tutanaklara bağlanmasına yüklenici sorumludur. Herhangi bir nedenle kontrol ettirilmeyen imalatın sökülerek yeniden yaptırılması istenilebilir.  Verilecek teklifler Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif olup proje  ve mahal listesinde idare tarafından yapılabilecek  herhangi bir değişiklik haricinde,  Mahal listesi, şartnamelerde belirtilen her türlü imalatlar  ve projede gösterilen tüm  imalatlar sözleşme dahilinde aynen uygulanacaktır. yapım esnasında ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacaktır. Çalışma esnasında  hiçbir  şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse mesai sonu çalışma için izin alınacaktır.
  
4: Kesin Teminat, Banka Teminat Mektubu Olarak verilmesi halinde süresiz olacaktır.
 
5: İşin devamı sırasında yüklenicinin bu işle ilgili üçüncü şahıslara temlik vermesi tamamen idarenin onayı ve iznine bağlıdır. İdarenin onayı ve izni olmadan verilen temlikler geçersiz sayılacaktır.
 
6: İmalat artışlarında Yeni Fiyat Tutarları : [(Teklif Bedeli / Yaklaşık Maliyet ) x Artan İmalat Yaklaşık Maliyeti]  = ……. TL  formülü üzerinden hesaplanacak ve 2010 Yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları ile Piyasa Teklif Fiyatları kullanılacaktır.
[i] İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen  ve işin özelliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında , maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilirler.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572289