İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/126889
İşin AdıOrdu Emniyet Müdürlüğü Akyazı Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İşi
KurumOrdu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi15/09/2010 ÇarşambaSaati10:00İlORDU
İlan Metni
İdarenin Adı : Ordu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü    
İşin Adı : Ordu Emniyet Müdürlüğü Akyazı Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İşi    
İhale Kayıt No : 2010/126889    
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Durugöl Mah.Atatürk Bulvarı No:191 ORDU
  b ) Telefon ve Faks Numarası : 452 2332558 - 452 2332547
  c)Elektronik Posta Adresi : destek@orduozelidare.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
  2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

ordu Emniyet Müd.Akyazı Polis Loj.Doğalgaz Dönüşüm İşi/Pursantaj ve Mahal Listesindeki İşler
  b ) Yapılacağı Yer : Ordu Emniyet Müdürlüğü Akyazı Polis Lojmanları
  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Ordu İl Özel İdaresi Durugöl Mah.Atatürk Bulvarı No:191 Ordu
b ) Tarihi ve Saati : 15.09.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
S.No: Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri Miktarı
1 Şantiye Şefi Makine Mühendisi En az 3 yıl deneyimli 1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Ordu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Durugöl Mah.Atatürk Bulvarı No:191 Ordu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Katılımcı firmalar,Ordu İlinin yetkili doğalgaz firmasından 2010 yılı vizesini taşıyan yetki belgesine sahip olacak ve bu belge teklifle birlikte sunulacaktır.
 

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578060