İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/544948
İşin AdıHatay Kırıkhan ve Dörtyol Bölge Trafik İstasyon Amirliği Hizmet Binaları Deprem Güvenliği Ön İnceleme Çalışmaları İle Takviye Projelerinin Hazırlanması İşi
KurumHatay İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İşin TürüDanışmanlıkİhale Tarihi26/11/2010 CumaSaati14:00İlHATAY
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
HATAY KIRIKHAN VE DÖRTYOL BÖLGE TRAFİK İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET BİNALARI DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI İLE TAKVİYE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
Hatay İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Hatay Kırıkhan ve Dörtyol Bölge Trafik İstasyon Amirliği Hizmet Binaları Deprem Güvenliği Ön İnceleme Çalışmaları İle Takviye Projelerinin Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/544948
1-İdarenin
a) Adresi : HATAY İL ÖZEL İDARESİ TEKNİK BİRİMLER HİZMET BİNASI (ALTINÇAY MAH. M.KAFADAR SOK. NO:3 ANTAKYA/HATAY)
b) Telefon ve faks numarası : 3262142111 - 3262142115
c) Elektronik Posta Adresi : nizamettin.tohma@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hoi.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet,  Deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile gereksinmesi halinde takviye projelerinin hazırlanması işi (933,12 m2+870,00 m2 alana sahip hiz. binaları ve lojmanlar için takv. prj. haz. işi)
b) Yapılacağı yer : HATAY (KIRIKHAN-DÖRTYOL)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60((ALTMIŞ)) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HATAY İL ÖZEL İDARESİ TEKNİK BİRİMLER HİZMET BİNASI İHALE SALONU (ALTINÇAY MAH. M.KAFADAR SOK. NO:3 ANTAKYA/HATAY )
b) Tarihi ve saati : 26.11.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Binalarına Y?nelik Deprem Dayanımı İncelemeleri ve Deprem G?venliği ?alışmaları ile G??lendirme Projelerinin Hazırlanması İşi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HATAY İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17 31070 Antakya HATAY) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATAY İL ÖZEL İDARESİ TEKNİK BİRİMLER HİZMET BİNASI (ALTINÇAY MAH. M.KAFADAR SOK. NO:3 ANTAKYA/HATAY ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((DOKSAN)) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578626