İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/528129
İşin AdıTMO KIRKLARELİ ŞUBE ,BABAESKİ , PINARHİSAR ,LÜLEBURGAZ ,LÜLEBURGAZ LİSANSLI DEPOCULUK,AHMETBEY VE SARAY İŞYERLERİMİZDE (+,-%20) OPSİYONLU 26 BAY SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI İLE 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI
KurumTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) Kırklareli Merkez Şube Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi23/11/2010 SalıSaati14:00İlKIRKLARELİ
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) Kırklareli Merkez Şube Müdürlüğü

TMO KIRKLARELİ ŞUBE ,BABAESKİ , PINARHİSAR ,LÜLEBURGAZ ,LÜLEBURGAZ LİSANSLI DEPOCULUK,AHMETBEY VE SARAY İŞYERLERİMİZDE (+,-%20) OPSİYONLU 26 BAY SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI İLE 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/528129
1-İdarenin
a) Adresi : İSTASYON MAH.SUNGURBEY CAD.NO:25 KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141027 - 2882141967
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli.teknik@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : TMO KIRKLARELİ ŞUBE,BABAESKİ,LÜLEBURGAZ,SARAY,AHMETBEY,PINARHİSAR VE AÇILACAK EKİPLER
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTASYON MAH.SUNGURBEY CAD.NO:25 KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 23.11.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 SAYILI ?ZEL G?VENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN VE BUNA PARALEL ?IKARTILAN Y?NETMELİK H?K?MLERİNE G?RE T.C İ?İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN ?ZEL G?VENLİK ŞİRKETİ FALİYET İZİN BELGESİ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK SİLAHLI VE SİLAHSIZ ?ZEL VE KAMU KURUMLARINDA YAPILMIŞ OLAN ?ZEL G?VENLİK HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.İŞ DENEYİM BELGELERİNİN NOTER ONAYLI OLANLARININ ASILLARI S?ZLEŞME İMZALAMADAN ?NCE İDAREYE İBRAZ EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM SERVİSİ İSTASYON MAH.SUNGURBEY CAD.NO:25 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572326