İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/544872
İşin AdıGenel Müdürlüğümüz Kızılay hizmet binası ile Ulus hizmet binası arasında yemek taşınması ile yemek servisi öncesi ve sonrası hizmetlerin sağlanması işi
KurumGENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi06/12/2010 PazartesiSaati14:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüz Kızılay hizmet binası ile Ulus hizmet binası arasında yemek taşınması ile yemek servisi öncesi ve sonrası hizmetlerin sağlanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/544872
1-İdarenin
a) Adresi : Ulus İşhanı A Blok 9.Kat Ulus / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123119655 - 3123117669
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@gsgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.gsgm.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : 1-Genel Müdürlüğümüz Merkez Hizmet Binası yemekhanesi Ulus İşhanı A Blok Ulus / ANKARA , 2- Kızılay Ek Hizmet Binası yemekhanesi Süleyman Sırrı Sok. No:3 Kızılay / ANKARA
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 03.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşhanı A Blok 9 uncu kat toplantı salonu Ulus/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.12.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler, kendi malı olan 1 adet yemek nakil aracının ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli? mali m?şavir raporu veya serbest muhasebeci mali m?şavir raporu ile tevsik edildiğine dair belgesini vereceklerdir.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kuruluşlarının, ?zel sekt?r kuruluşlarının, hastanelerin, yurtların, fabrikaların vb. yerlerin yemek nakli, dağıtımı ve servisi, yemek ?ncesi ve sonrası hizmetlerinin sağlanması işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşhanı A Blok 9 uncu kat 901 nolu oda Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşhanı A Blok 9 uncu kat 902 nolu oda Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578307