İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/532685
İşin AdıTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALESİ
KurumTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi26/11/2010 CumaSaati10:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/532685
1-İdarenin
a) Adresi : İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No: 14 06100 Bakanlıklar / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 413 69 50 - 312 413 69 51
c) Elektronik Posta Adresi : sivil@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Bakanlıklar/ANKARA ve Eğitim Kampusu Çankaya/ANKARA ile I.Bölge Müdürlüğü Demirtepe/ANKARA, II.Bölge Müdürlüğü Sultanahmet/İSTANBUL, IV.Bölge Müdürlüğü Osmangazi/BURSA, VI.Bölge Müdürlüğü ANTALYA, VII.Bölge Müdürlüğü Yenişehir/DİYARBAKIR, VIII.Bölge Müdürlüğü ERZURUM, X.Bölge Müdürlüğü SAMSUN, XI.Bölge Müdürlüğü Melikgazi/KAYSERİ, XIV. Bölge Müdürlüğü EDİRNE, XVI.Bölge Müdürlüğü ELAZIĞ, 1. ve 2. Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüğü MALATYA, Seyhan 1.,2.,3. ve 4. Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüğü ile Yüreğir 1., 2. Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüğü ADANA, 1.,2.,3.4. ve 5. Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüğü MERSİN, XIX.Bölge Müdürlüğü KASTAMONU, XX.Bölge Müdürlüğü SİVAS, XXII.Bölge Müdürlüğü YOZGAT, Sur,Kayapınar,Bağlar,Yenişehir Tapu Sicil Müdürlükleri DİYARBAKIR, Etimesgut Tapu Sicil Müdürlüğü Etimesgut/ANKARA, Ümraniye Tapu Sicil Müdürlüğü Ümranieye/İSTANBUL, Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğü Beşiktaş/İSTANBUL, Sancaktepe Tapu Sicil Müdürlüğü Sancaktepe/İSTANBUL, Adapazarı ve Serdivan Tapu Sicil Müdürlükleri SAKARAYA, Konak Tapu Sicil Müdürlüğü Konak/İZMİR, Aydın Tapu Sicil Müdürlüğü AYDIN, İskenderun Tapu Sicil Müdürlüğü İskenderun/HATAY, Alanya Tapu Sicil Müdürlüğü Alanya/ANTALYA, Kahramanmaraş Tapu Sicil Müdürlüğü KAHRAMANMARAŞ, Tekirdağ Tapu Sicil Müdürlüğü TEKİRDAĞ ve Akhisar Tapu Sicil Müdürlüğü Akhisar/MANİSA hizmet binaları ve müştemilatları.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 26.11.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 Sayılı ?zel G?venlik Hizmetlerine Dair Kanun ?er?evesinde alınmış “?zel G?venlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %9?undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %6?sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

G?venlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile ge?erlilik s?resini doldurmamış İSO 9001: 2008 Kalite Y?netim Sistem Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.?


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ?zel Sekt?rde s?zleşmeye bağlanan ?zel G?venlik İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı dikmen Caddesi Turan Güneş Bulvarı 648. sokak No:53 OR-AN Sitesi / ANKARA Adresinde Bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığından (İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578377