İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2010/529628
İşin Adı2 GRUP 68 KALEM GIDA ALIMI (KURU GIDA,ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ)
KurumİÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi09/12/2010 PerşembeSaati10:00İlAYDIN
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi

2 GRUP 68 KALEM GIDA ALIMI (KURU GIDA,ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/529628
1-İdarenin
a) Adresi : MIMARSINAN MAHALLESI ALI IHSANPASA BULVARI 144 09100 AYDIN MERKEZ AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562198488 - 2562198487
c) Elektronik Posta Adresi : aydinpomem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ( Yemekhane Büro Amirliği İaşe Depoları)
c) Teslim tarihleri : 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.12.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi i?in ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: istekli ihale konusu alım ile ilgili olarak ?r?nler i?in “Gıda sicili ve gıda ?retim izni belgesi” verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Standarda ilişkin belgeler: İsteklilerce Teklif edilecek 1. Grup ?r?n kalemlerinde İSO 22000 Kalite Belgesini, ( 1. Grup Kuru Gıda Teknik Şartnamesinin 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 41. inci kalem ?r?nler hari?)? İSO 22000 Belgesi istenmeyen ?r?nler i?in ise? TSE Belgesi istenecektir. 2. Grup ?r?n kalemlerinde İSO 22000 Kalite Belgesi veya TSE standartı tercih edilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve a?ıklamaları i?eren dok?man:

a)İstekliler teknik şartnamenin maddelerini yazılı olarak cevaplandırarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

b)İstekliler teklif edilecek ?r?nlere ait marka ve/veya modelini belirtir listeyi komisyona sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

a) Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya ?zel Sekt?rde ger?ekleştirilen her t?rl? yiyecek alımı taahh?t işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
   Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar, Gıda maddeleri tüzüğü ve ekleri hükümlerinde belirtilen esaslar geçerli olacaktır. İhale ilanı, teknik şartname ve sözleşme tasarısı bir bütün olup, değerlendirme işlemi birlikte yapılacaktır.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi

İhale kayıt numarası : 2010/529628
1) İhale konusu işin
a) Türü : Mal
b) Usulü : Açık
c) Adı : 2 GRUP 68 KALEM GIDA ALIMI (KURU GIDA,ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ)
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ( Yemekhane Büro Amirliği İaşe Depoları)
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 05.03.2011 - 31.12.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 4
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 4
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 09.12.2010
b) Bedeli : 259672
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : İPEKNUR GIDA PAZARLA MA İN.NAKLİYAT SAN.T İCARET.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578498