İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/527906
İşin AdıBOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Hizmetinde, Doğal Gaz Boru Hatları kontrollerinde arazi üzerinde, İstasyonlarda ve Botaş?ın görevlendireceği tüm illerde görev yapacak servis ve hizmet aracı kiralama ihalesi (toplam 11 araç)
KurumBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Kayseri İşletme Müdürlüğü(Bölge Müdürlüklerine Bağlı)
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi23/11/2010 SalıSaati10:00İlERZURUM
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Kayseri İşletme Müdürlüğü(Bölge Müdürlüklerine Bağlı)

BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Hizmetinde, Doğal Gaz Boru Hatları kontrollerinde arazi üzerinde, İstasyonlarda ve Botaş?ın görevlendireceği tüm illerde görev yapacak servis ve hizmet aracı kiralama ihalesi (toplam 11 araç) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/527906
1-İdarenin
a) Adresi : BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Tortum Yolu 10.Km. Ağrı Çevre Yolu Üzeri ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422434040 - 4422434010
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Hizmetinde , Doğal Gaz Boru Hatları kontrollerinde arazi üzerinde, İstasyonlarda ve Botaş'ın görevlendireceği bütün illerde görev yapacaklardır.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Tortum Yolu 10. Km. Ağrı Çevre Yolu Üzeri ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 23.11.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

BOTAŞ s?z konusu 4x4 arazili ara?ları, doğal gaz iletim ana faaliyetlerinde (bakım-onarım, patlak tamiratları, acil durumlar, boru hattı %100 kontrolleri, istasyon kontrolleri… vb) kullanacağından ve boru hattı dağlık b?lgelerde ge?tiği i?in tesis ve olay mahalline acil m?dahalenin ?nemine binaen ihale konusu işin sorunsuz olarak yapılabilmesi i?in toplam?9 adet 4x4 hizmet aracından en az 4 adetinin ve toplam 2 adet servis aracından en az 1 adetinin y?klenici firmanın envanterine kayıtlı olması ve Arazili ara?ların asgari 2010 model olması gerekmektedir.

İstekli, en az 4 arazili aracın ve 1 Personel Servis aracının ?kendine ait olduğunu , fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde? kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali m?şavir raporu veya serbest muhasebeci mali m?şavir raporu ile tevsik edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ?zel sekt?rde s?zleşmeye bağlanmış kiralık servis ve?hizmet ara?ları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Tortum Yolu 10. Km. Ağrı Çevre Yolu Üzeri ERZURUM adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş Kayseri İşletme Müdürlüğü Vakıflar Bankası Kayseri Şubesi 00158007295722884 Nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Erzurum Şube Müdürlüğü Haberleşme Birimi Tortum Yolu 10. Km. Ağrı Çevre Yolu Üzeri ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572387