İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2010/546381
İşin AdıAdapazarı Ballıkaya Barajı Proje Yapımı
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı
İşin TürüDanışmanlıkİhale Tarihi08/12/2010 ÇarşambaSaati00:00İlSAKARYA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı

Adapazarı Ballıkaya Barajı Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek adayların katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2010/546381
1-İdarenin
a) Adresi : DEVLET MAH. INÖNÜ BULVARI 16 06100 ÇANKAYA ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124172366 - 3124183413
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Temelden yüksekliği 100 m olan kil çekirdekli kaya dolgu baraj projesi
b) Yapılacağı yer : DSİ III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 250 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı 8. kat Toplantı Salonu Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.12.2010 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
165000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 237000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 163000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 600000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1)?İhale konusu işin niteliği esas alınarak, ?alıştırılması ?ng?r?len anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri ş?yledir:

?

Pozisyonu

?

Sayısı

?

Toplam Tecr?be (Yıl)

?

Benzer Tecr?be (Yıl)

İnşaat M?hendisi

?

3

?

5

?

5

????????? Adayın organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya y?netici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini g?steren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim s?resini g?steren ilgili meslek odası ?ye kayıt belgesi ve/veya hizmet ?izelgesi ile ?zge?miş formunun sunulması zorunludur.

????????? (2)?Yeterlik kriteri olarak ?ng?r?len anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

????????? (3)?Anahtar teknik personelin ?zel sekt?rde ge?en toplam deneyim s?resi ilgili meslek odası ?ye kayıt belgesiyle, kamuda ge?en toplam deneyim s?resi hizmet ?izelgesi ve/veya meslek odası ?ye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi ?zge?miş formuyla, ilgisine g?re son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla adayın b?nyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ?dendiğini g?steren Sosyal G?venlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

????????? (4)?Bir ihalede anahtar teknik personel olarak g?sterilen personel, aynı zamanda s?zleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

????????? (5)?İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve ?zel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

????????? (6)?Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın b?nyesinde ?alıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

????????? (7)?Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın b?nyesinde g?rev yaptıkları s?re boyunca, başka bir ger?ek veya t?zel kişide b?nyesinde ?alışamazlar.

????????? (8)?Anahtar teknik personel niteliğine sahip ger?ek kişi adaylar, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklar, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortakları, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortakları ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

?

Adı

Unvanı

İş Tanımı

Asgari Niteliği

?alışma S?resi

?

İnşaat M?hendisi

Proje M?d?r?

?

?

?

İnşaat M?hendisi

Teknik Personel

?

?

?

İnşaat M?hendisi

Teknik Personel

?

?

?

İnşaat M?hendisi

Teknik Personel

?

?

?

Jeoloji M?hendisi

Teknik Personel

?

?

Proje M?d?r?, aynı zamanda sorumlu m?d?r olarak g?rev yapacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek bir sözleşme kapsamında Baraj kati projesi veya uygulama projesi yapımı.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü A Blok 8.kat adresinden satın alınabilir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü A Blok 8.kat adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı
İhale kayıt numarası : 2010/546381
1) İhale konusu işin
a) Türü : Danışmanlık
b) Usulü : Belli İstekliler Arasında
c) Adı : Adapazarı Ballıkaya Barajı Proje Yapımı
d) Niteliği, türü ve miktarı : Temelden yüksekliği 100 m olan kil çekirdekli kaya dolgu baraj projesi
e) Yapılacağı Yer : DSİ III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 24.03.2011 - 29.11.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 6
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 6
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 08.02.2011
b) Bedeli : 1205000
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : SU-YAPI MÜH VE MÜŞ.A Ş.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578409