İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/549707
İşin AdıHALFELİ MOD-5B TRAFO BİNASI, İÇ DONANIMLARI VE FİDER BAĞLANTILARI ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ
KurumTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Iğdır İl Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi09/12/2010 PerşembeSaati14:00İlŞANLIURFA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
HALFELİ MOD-5B TRAFO BİNASI, İÇ DONANIMLARI VE FİDER BAĞLANTILARI ELEKTRİK TESİS YAPTIRILACAKTIR
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Iğdır İl Müdürlüğü

HALFELİ MOD-5B TRAFO BİNASI, İÇ DONANIMLARI VE FİDER BAĞLANTILARI ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2010/549707
1-İdarenin
a) Adresi : ARAS EDAŞ IĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Telefon ve faks numarası : 4762101418 - 4762101415
c) Elektronik Posta Adresi : igdir-1@tedas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : IĞDIR İLİ HALFELİ BELDESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİ MAHALLE MEVKİ SANAYİ SİTESİ ARKASI TEDAŞ CAD. 76000 MERKEZ/IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 09.12.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri

?

GRUP (S?zleşme)? 1

GRUP (S?zleşme) 2

GRUP (S?zleşme)3

GRUP (S?zleşme) …

POZİSYONU

MESLEKİ ?NVANI

???? MESLEKİ ?ZELLİKLERİ [1]

ADET10

ADET10

ADET10

ADET [2]

?

?

…(1)….

?

?

…….

?

?

…….

?

?

…….

Şantiye Şefi (A tipi)

Her s?zleşme başına en az 1 adet olmak ?zere; tesislerin uzaklığına, ayrı il?elerde olmasına veya işin b?y?kl?ğ?ne g?re ihtiya? sayısı iderece belirlenir. (Yaklaşık Maliyet eşik değerin? %2’sine eşit veya ?st?ndeyse)

?

Elektrik veya Elk-Elektronik M?h

?

En az 2 yıl benzer işlerde deneyimli olmalıdır.

?

?

?

…….

?

?

…….

?

?

…….

?

?

…….

Şantiye Şefi (B tipi)

(Yaklaşık Maliyet eşik değerin %2’sinin altındaysa A tipi yerine bu tip se?ilecektir)

?

Elektrik veya Elk-Elektronik M?h

?

En az 6 ay mesleki deneyimi olmak kaydıyla benzer iş deneyimi aranmaz

?

?

……

?

?

……

?

?

……

?

?

……

Şantiye M?hendisi

Şantiye şefine ilave olarak (yaklaşık maliyet eşik değerin %50’sinin altında ise istenmeyecektir.)

?

Elektrik veya Elk-Elektronik M?h

Mesleki deneyim aranmaz.

?

……

?

……

?

……

?

……

İnşaat Sorumlusu [3]

?(İş kapsamında bina işlerinin (yeni veya tadilat) bulunması halindeistenecektir.)

İnşaat M?h.

En az 2 yıl mesleki deneyimli

…..

…..

…..

…..

Harita ve Plan Sorumlusu11

(İhale konusu iş kapsamında kilometrik bedelli ENH olması halinde istenecektir.)

Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) M?h.

En az 2 yıl mesleki deneyimli[1]
Benzer iş deneyim s?resi,? iş deneyim belgeleri ve/veya kamuda ?alışmış olanlar i?in hizmet ?izelgesi, ?zelde ?alışanlar i?in ise ?alıştığı firmanın s?zleşmeye dayalı benzer bir işinde ?alışmış olduğunu ayrıca belgelemek veya prim ?deme belgeleri ?zerinde buna ilişkin bilgi taşımak şartıyla sosyal g?venlik kurumu onaylı prim ?deme belgeleri ile belgelenecektir.

[2]Teknik personellerin miktarları ihaleden ?nce idarece belirlenerek s?zleşme taslağında yazılacaktır.Paket işlerde, paket i?erisinde yer alan her bir grup (s?zleşme) i?in ayrı ayrı? belirtilecek olup tek s?zleşmeli işlerde yalnız bir sutun doldurulacaktır..

[3]Y?kleniciinşaat? sorumlusu ve kilometrik bedelli YG Dağıtım Hattı işlerinde Harita ve Plan Sorumlusunu, 23.7 inci madde doğrultusunda d?zenlenecek protokole g?re İdarece istenen yer, zaman ve s?relerde bulunduracaktır.

?


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

“(D)? Elektrik İşleri”

I-GRUP : Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları (1-Enerji İletim Havai Hatları, 2-Enerji Dağıtım Havai hatları ),

II-GRUP : Yer Altı Kablolama İşleri (1-AG Kablolama, 2-OG Kablolama),

III-GRUP: Şebeke ve Tesis İşleri (1-Şalt Tesisleri, 2-Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri, 3-OG Dağıtım Şebeke İşleri, 4- (a) AG Dağıtım Şebeke İşleri, (b) Dağıtım Merkezleri ve Kompanzasyon İşleri, (c) AG-Sokak Aydınlatma Tesisleri),

işleridir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği?ndeki esas ve usullere uygun ve aynı Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamak üzere Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ARAS EDAŞ IĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ARAS EDAŞ IĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BANKALAR NEZDİNDEKİ CARİ HESAPLARI VEYA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKİ MUHASEBE VEZNESİ yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARAS EDAŞ IĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572267