İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2010/544004
İşin AdıVAN-SARAY SIRIMLI GÖLETİ PROJE YAPIMI
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-VAN
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi22/12/2010 ÇarşambaSaati00:00İlVAN
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
GÖLET PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-VAN

VAN-SARAY SIRIMLI GÖLETİ PROJE YAPIMI danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek adayların katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2010/544004
1-İdarenin
a) Adresi : Ipekyolu Üzeri Havaalani Kavsagi 65040 VAN MERKEZ VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322175030 - 4322164644
c) Elektronik Posta Adresi : haraz@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
?Van-Saray Sırımlı Gölet Proje Yapımı? işinin planlama raporu revizesi  ile gölet ve sulama uygulama projelerinin yapımı ile brüt 145,9 ha alanın sulanması amaçlanmaktadır.
b) Yapılacağı yer : Van Saray Sırımlı Köyü
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.12.2010 17:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
55000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 155000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 105000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 200000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu iş i?in ?nerilen anahtar teknik personel aşağıda listelenmiştir:

?

?

Pozisyon

Adet

Toplam Tecr?be(Yıl)

İnşaat M?hendisi

2

5

?

????????? ???? (1) İhale konusu iş i?in sunulacak ve işi y?r?tecek anahtar teknik personelin eğitimini g?steren diploma veya mezuniyet belgesi ile ?zge?miş belgesinin sunulması? zorunludur.

???????????? (2) Yeterlik kriteri olarak ?ng?r?len anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

???????????? (3) Bu personelin deneyim s?resi mezuniyete ilişkin belgeyle; aday veya isteklinin b?nyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ?dendiğini g?steren sosyal g?venlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

???????????? (4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak g?sterilen personel, aynı zamanda s?zleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

???????????? (5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve ?zel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir

???????????? (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin b?nyesinde ?alıştıklarına ve ihale konusu işte aday veya isteklinin anahtar teknik personeli olarak ?alışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

???????????? (7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin b?nyesinde g?rev yaptıkları s?re boyunca, başka bir ger?ek veya t?zel kişide anahtar teknik personel olarak ?alışamazlar.

???????????? (8) Bu niteliklere sahip ger?ek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklar, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortakları, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortakları ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz. Ger?ek kişi istekliler hari?, bu kişilerin t?zel kişilikteki g?rev ve/veya ortaklık s?releri, T?rkiye Odalar ve Borsalar Birliği, noter, yeminli mali m?şavir veya serbest muhasebeci mali m?şavir tarafından d?zenlenen belge ile tevsik edilir.

b) Teknik Personel:

....................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek bir sözleşme kapsamında Sulama, baraj, gölet planlama raporu ve/veya projesi yapmış olmak.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-VAN
İhale kayıt numarası : 2010/544004
1) İhale konusu işin
a) Türü : Danışmanlık
b) Usulü : Belli İstekliler Arasında
c) Adı : VAN-SARAY SIRIMLI GÖLETİ PROJE YAPIMI
d) Niteliği, türü ve miktarı : ?Van-Saray Sırımlı Gölet Proje Yapımı? işinin planlama raporu revizesi  ile gölet ve sulama uygulama projelerinin yapımı ile brüt 145,9 ha alanın sulanması amaçlanmaktadır.
e) Yapılacağı Yer : Van Saray Sırımlı Köyü
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 08.04.2011 - 28.11.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 3
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 3
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 26.01.2011
b) Bedeli : 434000
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : HİDROMARK MÜHENDİSLİ K MÜŞAVİRLİK LTD .ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572292