İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/552632
İşin AdıBir yıl süreli EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 adet çift kabinli (arazili) pikap ve 1 adet 14 kişilik minibüs kiralama işi
KurumELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 Mart Çan Termik Santralı İşl.Müd.
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi23/12/2010 PerşembeSaati14:00İlÇANAKKALE
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 Mart Çan Termik Santralı İşl.Müd.

Bir yıl süreli EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 adet çift kabinli (arazili) pikap ve 1 adet 14 kişilik minibüs kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/552632
1-İdarenin
a) Adresi : P.K.9 17400-ÇAN-ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864353370 - 2864353375
c) Elektronik Posta Adresi : euascan1@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 11.02.2011, işin bitiş tarihi 10.02.2012

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : P.K.9 17400-ÇAN-ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 23.12.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- ?alışacak ara?ların ruhsatlarının ihale tarihinden ?nce noterce onaylanmış suretleri veya asılları ihalede sunulacaktır.


2- İhaleye katılan ara?lar başkasına ait ise bu işe tahsis edileceğine ve ihale s?resi sonuna kadar bu işte ?alıştırılacaklarına dair ihale tarihinden ?nce yapılmış noter tasdikli kira s?zleşmesi ve aracın sahibine ait noter tasdikli ruhsat fotokopileri ihalede sunulacaktır.


3- Bu işte ?alışacak olan minib?s ile ilgili ?an Belediye Meclisi'nin 2008/2-12 Sayılı Kararı'na istinaden ?an Belediyesi (S) Plakalı Servis Ara?ları Hizmet Y?netmeliği'ne g?re Belediye'den ve/veya İl/İl?e Trafik Komisyonları'nca verilen "Personel Servis Aracı G?zergah İzin Belgesi, ?zel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" s?zleşme imzalanmadan ?nce sunulacaktır.
?


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, s?r?c?l? binek oto, minib?s vb. ara?larla personel taşımacılığı/servis hizmetleri işi kabul edilecektir.?


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi ÇAN-ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578748