İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/558106
İşin AdıHATAY İSKENDERUN ULUÇINAR ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ
KurumHatay İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi27/12/2010 PazartesiSaati10:00İlHATAY
İlan Metni
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Hatay İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

HATAY İSKENDERUN ULUÇINAR ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2010/558106
1-İdarenin
a) Adresi : Hatay İl Özel İdaresi Teknik Birimler Hizmet Binası (Altınçay Mah. M.kafadar Sok. No:3 Antakya/Hatay )
b) Telefon ve faks numarası : 3262142111 - 3262142115
c) Elektronik Posta Adresi : nizamettin.tohma@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hoi.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET, ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ ( MEB.2004.76 ÖĞRETİM BİNASI, MEB. 2004.76 PANSİYON, MEB. 2000.30 OTEL BİNASI, MEB. 2004.43 BEKÇİ KLÜBESİ, MEB.2000.44 İHATE DUVARI, ÇEVRE TANZİMİ )
b) Yapılacağı yer : HATAY İSKENDERUN ULUÇINAR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (BEŞYÜZ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hatay İl Özel İdaresi Teknik Birimler Hizmet Binası İhale Salonu(Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 31030 Antakya/HATAY)
b) Tarihi ve saati : 27.12.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İNŞAAT M?HENDİSİ EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ 1 ADET

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel ?ng?r?lmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya m?hendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden ?nce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin b?nyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. ?zel sekt?rde ge?en deneyim s?resi ilgili meslek odası kayıt s?resini g?steren belgeyle, kamuda ge?en deneyim s?resi hizmet ?izelgesi ve/veya meslek odası ?ye kayıt belgesiyle; isteklinin b?nyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ?dendiğini veya ilgilinin işe alındığını g?steren sosyal g?venlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip ger?ek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklarından, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortaklarından, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortaklarından ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarından isteklinin b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz.

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak g?sterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

b) Teknik Personel:
ADET POZİSYONU MESLEKİ ?NVANI MESLEKİ ?ZELLİKLERİ
1 Adet Saha G?revlisi İnşaat M?hendisi En az 3 yıl deneyimli
1 Adet Saha G?revlisi Makine M?hendisi En az 3 yıl deneyimli
1 Adet Saha G?revlisi Elektrik M?hendisi En az 3 yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CİNSİ ADEDİ KAPASİTESİ
VİBRAT?R 4 ADET 2,5 Hp
İŞ İSKELESİ ? 400 m? 2x4 y?kseklik
JENERAT?R 2 ADET 50 kVA
BİNEK OTOMOBİL 1 ADET 1-3 YAŞ
KAMYON 1 ADET 10 TON

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B (IV) GRUP İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17 31070 Antakya Hatay) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay İl Özel İdaresi Teknik Birimler Hizmet Binası (Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 31030 Antakya/HATAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572333