İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/561997
İşin Adı400 Yataklı Konya Numune Hastanesi Avan Projesinin 500 Yataklı Hastane Avan Projesine Çevrilmesi ve 500 Yataklı Konya Numune Hastanesi Uygulama Projeleri ile İhale Dökümanı Hazırlama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı
KurumSAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Konya Numune Hastanesi Baştabipliği
İşin TürüDanışmanlıkİhale Tarihi21/12/2010 SalıSaati00:00İlKONYA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
PROJE VE İHALE DÖKÜMANI HAZIRLAMA İŞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Konya Numune Hastanesi Baştabipliği

400 Yataklı Konya Numune Hastanesi Avan Projesinin 500 Yataklı Hastane Avan Projesine Çevrilmesi ve 500 Yataklı Konya Numune Hastanesi Uygulama Projeleri ile İhale Dökümanı Hazırlama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek adayların katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2010/561997
1-İdarenin
a) Adresi : HASTANE CAD. SELÇUKLU KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215513 - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@konyanumune.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Mimari,statik,mekanik tesisat, elektrik tesisat tarihi 2 adet binanın röleve , renevasyon ve peyzaj projeleri ile İhale Dökümanı,1 takım, 5 suret ve cd kayıtları
b) Yapılacağı yer : KONYA NUMUNE HASTANESİ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Konya Numune Hastanesi İhale Komisyon Başkanlığı Hastane Caddesi Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati : 21.12.2010 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 140000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 105000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 210000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

PROJE KORDİNAT?R?; Y.MİMAR VEYA MİMAR 1 ADET DENEYİM S?RESİ 10 YIL , DENEYİM S?RESİ BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 5 YIL.
PROJE M?HENDİSİ ;İNŞ. Y?KSEK M?H. VEYA İNŞAAT M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL , BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
PROJE M?HENDİSİ; MAK.Y?K.M?H. VEYA MAKİNE M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL, BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
PROJE M?HENDİSİ ;ELK.Y?K. M?H. VEYA ELEKTRİK M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL , BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
?

b) Teknik Personel:

PROJE KORDİNAT?R?; Y.MİMAR VEYA MİMAR 1 ADET DENEYİM S?RESİ 10 YIL , DENEYİM S?RESİ BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 5 YIL.
PROJE M?HENDİSİ ;İNŞ. Y?KSEK M?H. VEYA İNŞAAT M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL , BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
PROJE M?HENDİSİ; MAK.Y?K.M?H. VEYA MAKİNE M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL, BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
PROJE M?HENDİSİ ;ELK.Y?K. M?H. VEYA ELEKTRİK M?HENDİSİ 1 ADET DENEYİM S?RESİ 8 YIL , BENZER İŞ DENEYİM S?RESİ 3 YIL.
?

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında (1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Tebliğ? in V. Sınıfın B gurubunda sayılan yapılardan statik uygulama projesi hazırlanması veya tasarım doğrulama, danışmanlık hizmeti yapılması işidir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 8 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA NUMUNE HASTANESİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. Ön yeterlik dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla Ön yeterlik dokümanını almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 220 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİNE Hesap No:37042138-5002 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla Ön yeterlik dokümanı satın almak isteyenler, Ön yeterlik doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile Ön yeterlik dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği Ön yeterlik dokümanı talep başvurularını son başvuru tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Ön yeterlik dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ön yeterlik dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Konya Numune Hastanesi İhale Komisyon Başkanlığı Hastane Caddesi Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578568