İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/563760
İşin Adıİstanbul Başakşehir İlçesi, Onurkent Sağlık Ocağı AÇS/AP Merkezi ve Verem Savaş Dispanseri Yapım İşi.(ÖZEL TİP,ZEM=2,70 Kg/cm2, BOHÇALAMALI)
Kurumİstanbul Özel İdaresi İmar Yatırım Ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi04/01/2011 SalıSaati10:30İlİSTANBUL
İlan Metni
SAĞLIK OCAĞI AÇS/AP MERKEZİ VE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ YAPIM İŞİ.(ÖZEL TİP,ZEM=2,70 KG/CM2, BOHÇALAMALI) YAPTIRILACAKTIR
İstanbul Özel İdaresi İmar Yatırım Ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü

İstanbul Başakşehir İlçesi, Onurkent Sağlık Ocağı AÇS/AP Merkezi ve Verem Savaş Dispanseri Yapım İşi.(ÖZEL TİP,ZEM=2,70 Kg/cm2, BOHÇALAMALI) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2010/563760
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Özel İdaresi, Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34901-Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 (7893) - 212 4557894
c) Elektronik Posta Adresi : yapikontrol@ioi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ioi.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
(ÖZEL TİP,ZEM=2,70 Kg/cm2, BOHÇALAMALI)
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Başakşehir İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (Üçyüzotuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Özel İdaresi, 1 No.lu Toplantı Salonu. Hırka-İ Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih /İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.01.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Asgari yeterlik Kriteri olarak Anahtar Teknik Personel olarak 3 adet Anahtar Teknik Personele ait bilgi ve belgelerin verilmesi (Bu personellerin en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat M?hendisi veya Mimar, 1 adet Elektrik M?hendisi, 1 adet Makine M?hendisi olması), bu kişilerin ihale tarihinden ?nce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin b?nyesinde bulunuyor olması şartının aranması zorunludur. Bu niteliklere sahip ger?ek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklarından, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortaklarından, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortaklarından ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılı ?nvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarından isteklinin b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait Anahtar Teknik Personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar Teknik Personelin 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
?


İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
b) Teknik Personel:

Teknik Personel aranmamaktadır.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekli ihale konusu yapım işi i?in aşağıda belirtilen tesis, makine, te?hizat ve diğer ekipmanı inşaat mahallinde bulunduracaktır.


2 adet 10 Ton.luk Kamyon, 3 adet 2,5 hp.lik Vibrat?r, 1 adet Y?k Asans?r?, 1 adet Diz?st? Bilgisayar, 2 adet Binek Otomobil
?


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) IV.Grup İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakıfbank İstanbul İl Özel İdaresi Bürosuna Veya Vakıfbank Mercan Şubesi Nezdindeki Tr 9700 0150 0158 0072 9359 2902 Nolu Hesaba Yatırılacak Bedel Karşılığında Alınacak Makbuz ileİstanbul İl Özel İdaresi,İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı. Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih /İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Özel İdaresi,İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, İhale Takip Bürosu.Hırka-İ Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih /İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578251