İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2010/568780
İşin AdıDirgine Orman İşletme Müdürlüğü Personeli Servis Taşımacılığı
KurumORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü-
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi21/12/2010 SalıSaati10:00İlZONGULDAK
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
DİRGİNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SERVİS TAŞIMACILIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü-

Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Personeli Servis Taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2010/568780
1-İdarenin
a) Adresi : Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü/Yazıcık Köyü/Devrek/Zonguldak
b) Telefon ve faks numarası : 3725874002 - 3725874163
c) Elektronik Posta Adresi : dirgineisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü/Yazıcık Köyü/Devrek/Zonguldak
b) Tarihi ve saati : 21.12.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İstekli taahh?t ettiği aracı ?alıştıracağı personelin '' Kamu kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Y?netmeliği'' ne uygun olduğuna dair taahh?tname verecektir.

-Taşıma hizmetinde kullanılacak araca ait ruhsat ve kapasitesine ilişkin belgeler,?

-S?r?c? belgesi taşıtın ?zelliklerine uygun olarak (en az 3 yıllık B sınıfı s?r?c? belgesi) olacak, Ticari Taşıt kullanma belgesine sahip olacaktır.

-İstekli eğer s?r?c? ?alıştıracaksa s?r?c? personeli b?nyesinde ?alıştırdığına dair sigorta prim bordrosu veya bu nitalikte personeli ?alıştıracağına ilişkin? taahh?tnameyi s?zleşmeden sonra idareye vermek zorundadır.

-Ara?ların ihaleye iştirak eden isteklinin olmaması durumunda istekli ara? sahiplerinden alınmış aracın bu işte kullandırılacağına ilişkin taahh?tnemeyi idareye sunacaklardır.

-2918 sayılı Karayolları rafik anunu ile getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve

-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası olacaktır.Bu sigortalar s?zleşme s?resini kapsıyor olacak ve bunlara ait poli?elerin bir sureti veya idarece tastiklenmiş fotokopileri s?zleşmeden ?nce idareye verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a-Personel taşımada kullanılacak (14+1)minib?s 2008 dahil ve ?st?,ABS Fren sistemine sahip ,Klimalı ve Ticari Plakalı olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Karayolları ile şehiri?i ve şehirler arası ?ğrenci ,personel vb. kişi taşıma işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 35 (Otuzbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572321