İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2010/581915
İşin AdıYusufeli Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları İnşaatı
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bölge Müdürlüğü-26.Bölge Artvin
İşin TürüYapımİhale Tarihi04/02/2011 CumaSaati10:00İlARTVİN
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
BARAJ VE HES GEÇİCİ BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bölge Müdürlüğü-26.Bölge Artvin

Yusufeli Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2010/581915
1-İdarenin
a) Adresi : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Merkez Salkımlı Köyü 08000 ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 4662382502 - 4662382437
c) Elektronik Posta Adresi : dsi26@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Yusufeli Erzurum Güzergahı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 480 (dörtyüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Merkez Salkımlı Köyü Artvin
b) Tarihi ve saati : 04.02.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3'ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutalarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Teknik Personel en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat M?hendisi olacaktır.


İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri

1- 1 Şantiye Şefi İnşaat m?hendisi 10 yıl deneyimli

2- 2 Saha M?hendisi İnşaat M?hendisi 5 yıl deneyimli

3- 1 Saha M?hendisi Jeoloji M?hendisi 5 yıl deneyimli

4- 1 Saha M?hendisi Harita M?hendisi 5 yıl deneyimli

5- 1 Kalite Kont. M?h. İnşaat,Maden veya Jeoloji M?h. 5 yıl deneyimli
?

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1 Adet Beton Santrali (100m3/h)

10 Adet Transmikser

2 Adet Beton Pompası (70m3/h)

3 Adet Ekskavat?r (en az 260 HP, 3 Yd3 ve kırıcı aparatlı)

1 Adet Dozer (D10 veya muadili)

1 Adet Dozer (D9 veya muadili)

2 Adet Dozer (D8 veya muadili)

2 Adet Greyder (Min g?? 130 HP)

3 Adet Lastik Tekerlekli Y?kleyici (966 veya muadili)

15 Adet Damperli Kamyon

2 Adet Silindir (En az 10 ton statik ağırlığında)

2 Adet Araz?z

1 Adet Su Tankı

10 Adet Vibrat?r

1 Adet Vibrasyonlu Silindir

2 Adet Total Station

1 Adet Jenerat?r

1 Adet Primer-Sekonder Konkas?r

1 Adet Mıcır Yıkama makinesı

1 Adet Fig?re makinesı

1 Adet Bandajlı Silindir

5 Adet Mıcır Yayıcılı Kamyon

3 Adet ?ekici Treyler

1 Adet S?p?rge

3 Adet Releytank

1 Ader Distr?b?t?r ile yeteri kadar ekipman
?


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AIII, AVIII, AIX, AX, AXII

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Merkez Salkımlı Köyü Artvin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği?nin Geçici Madde 2?ye göre ?1/5/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihalelerinde sınır değer katsayısı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.1. maddesine göre tespit edilir.? hükmü uyarınca N sınır değer katsayısı 1,20 olarak belirlenmiştir.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bölge Müdürlüğü-26.Bölge Artvin
İhale kayıt numarası : 2010/581915
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : Yusufeli Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları İnşaatı
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Yusufeli Erzurum Güzergahı
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 17.05.2011 - 07.09.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 23
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 23
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 04.02.2011
b) Bedeli : 34937050,65
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : USAŞ UĞUR SERDAROĞLU İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572325