İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/2948
İşin AdıAMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
KurumAMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İşin TürüYapımİhale Tarihi07/02/2011 PazartesiSaati10:30İlAMASYA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/2948
1-İdarenin
a) Adresi : Dere Kocacık Mahallesi Eski Hastane Caddesi Sağlık Yüksek Okulu No:1 Kat: 4 05100 MERKEZ / AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582120973 - 3582128705
c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@amasya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Mimarlık Fakültesi Yapım İşi-1 Kalem
b) Yapılacağı yer : AMASYA-MERKEZ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Pirinçci Cad. Ziyapaşa Bulvarı No:50/Amasya
b) Tarihi ve saati : 07.02.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

?zerine ihale kalan istekli inşaat ruhsatını almakla y?k?ml?d?r.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İstekliler, aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda ve nitelikteki anahtar teknik personeli ?alıştırdığını belgelemek zorundadır:

Meslek Unvanı Mesleki ?zellikleri Adet
İnşaat M?hendisi En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Mimar En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet

İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
b) Teknik Personel:

İstenen Teknik Personel Taahh?tnamesi ve Listesi :

Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri Adet
Şantiye Şefi İnşaat M?hendisi En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi Mimar En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi Makine M?hendisi En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi Elektrik M?hendisi En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi İnşaat Teknikeri En az 2 (iki) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi Makine Teknikeri En az 2 (iki) yıl deneyimli 1 (bir) adet
Şantiye G?revlisi Elektrik Teknikeri En az 2 (iki) yıl deneyimli 1 (bir) adet

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) III.Grup İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri dikkate alınmayacaktır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Dere Kocacık Mahallesi Eski Hastane Caddesi Sağlık Yüksekokulu No:1 Kat:4 05100 Merkez/Amasya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Pirinçci Cad. Ziyapaşa Bulvarı No:50/Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İstekli firmalar adına vekaleten ihale dökümanı satın almak isteyenlerin yanlarında yetkili olduklarını kanıtlayıcı noterden onaylı vekaletlerinin bulundurulması ve idare yetkilisine ibrazı zorunludur.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İhale kayıt numarası : 2011/2948
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
d) Niteliği, türü ve miktarı : Mimarlık Fakültesi Yapım İşi-1 Kalem
e) Yapılacağı Yer : AMASYA-MERKEZ
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 04.04.2011 - 24.11.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 28
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 11
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 07.02.2011
b) Bedeli : 5949000,00
c) Finansman Türü : Özel Bütçe
d) Yüklenicisi : AYIK İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT VE TURZ.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572346