İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/7125
İşin AdıManisa Yeşilkavak Barajı Proje Yapımı
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2.Bölge Müdürlüğü
İşin TürüDanışmanlıkİhale Tarihi10/02/2011 PerşembeSaati00:00İlMANİSA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
YEŞİLKAVAK BARAJI PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2.Bölge Müdürlüğü

Manisa Yeşilkavak Barajı Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek adayların katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/7125
1-İdarenin
a) Adresi : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. 39 35100 BORNOVA İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324355100 - 2324353742
c) Elektronik Posta Adresi : 02brj@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Baraj projesi yapımı
b) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü/İZMİR
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 10.02.2011 10:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
180000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 250000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 180000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 600000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Teknik Personel:

Pozisyonu Adedi Toplam tecr?be(yıl) Benzer tecr?be (yıl)
İnşaat m?hendisi 3 5 5

(1) Adayın organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya y?netici kadrosu, anahtar teknik personelin eğitimini g?steren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim s?resini g?steren ilgili meslek odası ?ye kayıt belgesi ve/veya hizmet ?izelgesi ile ?zge?miş formunun sunulması zorunludur.
(2) Yeterlik kriteri olarak ?ng?r?len anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.
(3) Anahtar teknik personelin, ?zel sekt?rde ge?en toplam deneyim s?resi ilgili meslek odası ?ye kayıt belgesiyle, kamuda ge?en toplam deneyim s?resi hizmet ?izelgesi ve/veya meslek odası ?ye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi ise ?zge?miş formuyla, ilgisine g?re son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla adayın b?nyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ?dendiğini g?steren Sosyal G?venlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak g?sterilen personel, aynı zamanda s?zleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve ?zel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın b?nyesinde ?alıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
(7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın b?nyesinde g?rev yaptıkları s?re boyunca, başka bir ger?ek veya t?zel kişide b?nyesinde ?alışamazlar.
(8) Anahtar teknik personel niteliğine sahip ger?ek kişi adaylar, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklar, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortakları, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortakları ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

????????????????????????????????????????????????Asgari niteliği

Adet ?nvan İş tanımı Asgari mesleki deneyim (yıl) Benzer işteki asgari y?neticilik deneyimi (yıl) Benzer işteki asgari mesleki deneyimi (yıl) ?alışma s?resi
1 İnş.m?h. ?Proje md. ?10 ?5 yıl veya 3 adet benzer iş ?5 yıl veya 5 adet benzer iş ?iş s?resi boyunca
1 İnş.m?h. ?Proje m?h. ?5 ?- ?5 yıl veya 4 adet benzer iş ?iş s?resi boyunca
1 İnş.m?h. ?Proje m?h. ?5 ?- ?5 yıl veya 3 adet benzer iş ?iş s?resi boyunca
1 Jeo.m?h. ?Proje m?h. ?5 ?- ?5 yıl veya 3 adet benzer iş ?iş s?resi boyunca
1 Meteo.m?h. ?Proje m?h. ?5 ?- ?5 yıl veya 3 adet benzer iş ?gerekli aşamada

Proje M?d?r?, aynı zamanda sorumlu m?d?r olarak g?rev yapacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek bir sözleşme kapsamında baraj kati projesi veya uygulama projesi yapımı.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2.Bölge Müdürlüğü
İhale kayıt numarası : 2011/7125
1) İhale konusu işin
a) Türü : Danışmanlık
b) Usulü : Belli İstekliler Arasında
c) Adı : Manisa Yeşilkavak Barajı Proje Yapımı
d) Niteliği, türü ve miktarı : Baraj projesi yapımı
e) Yapılacağı Yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü/İZMİR
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 25.05.2011 - 18.05.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 9
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 9
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 04.04.2011
b) Bedeli : 950000
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : EN-SU MÜHENDİSLİK MÜ ŞAVİRLİK LTD.ŞTİ .

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578195