İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/11069
İşin AdıKarayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 53.(Antakya) Şube Şefliği ve Bölge yollarının muhtelif kesimlerinde idare malı otokorkuluk malzemesinin montajı hizmet alımı işi.
KurumULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüYapımİhale Tarihi17/02/2011 PerşembeSaati11:00İlİÇEL
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
OTOKORKULUK MALZEMESİNİN MONTAJI HİZMETİ ALINACAKTIR
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 53.(Antakya) Şube Şefliği ve Bölge yollarının muhtelif kesimlerinde idare malı otokorkuluk malzemesinin montajı hizmet alımı işi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/11069
1-İdarenin
a) Adresi : GMK Bulvarı Toroslar/Mersin
b) Telefon ve faks numarası : 3243201727 - 3243207135
c) Elektronik Posta Adresi : bol05@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 53.(Antakya) Şube Şefliği ve Bölge yollarının muhtelif kesimlerinde idare malı otokorkuluk malzemesinin montajı hizmet alımı işi.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 110(Yüzon) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu - Mersin
b) Tarihi ve saati : 17.02.2011 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekli İhale konusu işi yerine getirmek i?in aşağıda belirtilen makinaları s?zleşme s?resince işin başında bulunduracaktır.

1 adet En az 75 Hp 250 Cfm'lik Kompras?r

1 adet Hiyaplı Kamyon

1 adet Geri darbeli s?kme makinası

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Otokorkuluk malzemelerinin yapımı veya montajı ve demontajı işi benzer işe denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü - Trafik Başmühendisliği - Mersin adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu - Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası : 2011/11069
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 53.(Antakya) Şube Şefliği ve Bölge yollarının muhtelif kesimlerinde idare malı otokorkuluk malzemesinin montajı hizmet alımı işi.
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 53.(Antakya) Şube Şefliği ve Bölge yollarının muhtelif kesimlerinde idare malı otokorkuluk malzemesinin montajı hizmet alımı işi.
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 08.04.2011 - 26.07.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 7
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 7
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 17.02.2011
b) Bedeli : 41870,00
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : KAYA YOL İNŞAAT TAAH SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572281