İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2010/579528
İşin AdıETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SARIKAYA AÇIK OCAĞI 46.000.000 TON DEKAPAJ
KurumETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ETİ HOLDİNG) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İşin TürüYapımİhale Tarihi08/03/2011 SalıSaati14:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
DEKAPAJ YAPTIRILACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SARIKAYA AÇIK OCAĞI 46.000.000 TON DEKAPAJ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2010/579528
1-İdarenin
a) Adresi : Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKAR
b) Telefon ve faks numarası : 3122942227 - 3122942245
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.etimaden.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağı Kırka Beldesi -Seyitgazi/ESKİŞEHİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1096 (bindoksanaltı) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.03.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3'ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutalarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri Adedi
Maden M?hendisi veya İnşaat M?hendisi En az 5 (Beş) yıl deneyimli 1 kişi
Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli olması ayrıca ihale tarihinden ?nce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin b?nyesinde bulunuyor olması şarttır. ?zel sekt?rde ge?en deneyim s?resi ilgili meslek odası kayıt s?resini g?steren belgeyle, kamuda ge?en deneyim s?resi hizmet ?izelgesi ve/veya meslek odası ?ye kayıt belgesiyle; isteklinin b?nyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ?dendiğini veya ilgilinin işe alındığını g?steren sosyal g?venlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip ger?ek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde m?d?rl?k g?revini y?r?ten ortaklarından, anonim şirketlerin y?netim kurulu başkanı, y?netim kurulu ?yeleri, murahhas m?d?r ve genel m?d?r ortaklarından, ortak girişimlerin ise ger?ek kişi ortaklarından ve t?zel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan ger?ek kişi ortaklarından isteklinin b?nyesinde ?alıştığına dair belge aranmaz.
Anahtar Teknik personel olarak g?sterilen personel aynı zamanda Teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.


İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri

1 Şantiye Şefi Maden M?hendisi Asgari 5 Yıllık Deneyim
3 Vardiya M?hendisi Maden M?hendisi Tecr?be Aranmaz
1 Topoğrafik ?l??m Sorumlusu Harita M?hendisi veya Harita Teknikeri Tecr?be Aranmaz

Ayrıca, Y?klenici; Y?r?rl?kteki “İş G?venliği Uzmanlarının G?rev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y?netmelik”de belirtilen şartları sağlayan A sınıfı sertifikaya sahip “İş G?venliği Uzmanı”nı asgari s?z konusu y?netmelikte belirtilen ?alışma s?resinde iş yerinde bulundurmak zorundadır.
A sınıfı sertifikaya sahip İş G?venliği Uzmanının; Y?r?rl?kteki “İş G?venliği Uzmanlarının G?rev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y?netmelik” de belirtilen ?alışma s?resine uygun olarak ?alıştırılmaması ve/veya hi? iş yerinde bulundurulmaması durumunda, her takvim g?n? i?in şantiye şefi i?in uygulanacak ceza tutarı kadar ceza Y?klenicinin hakedişinden kesilecektir. s?z konusu y?netmelik h?k?mlerinin yerine getirilmemesinden doğan t?m yasal, hukuki ve mali sorumluluk tamamen Y?kleniciye aittir.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/VII. (yedinci), A/I. (birinci) ve A/IX. (dokuzuncu) Gruba ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/VII. (yedinci) GRUP
YER ?ST? GENİŞ KAZI İŞLERİ
?
A/I. (birinci) GRUP
BARAJLAR VE G?LETLER
?
A/IX. (dokuzuncu) GRUP
SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIM İŞLERİ (ALT YAPI + ?ST YAPI)
?
a) Dekapaj a) Dolgu barajlar a) A/VIII. (sekizinci) Grup işler:
-Otoyol/Devlet/İl yolu yapımı işleri
-Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri
-K?y yolu / belediye / cadde / sokak yapımı işleri
?
b) Her t?rl? yer altı ve ?st? madencilik faaliyetleri b) Beton barajlar Otoyol/Devlet/İl yolu yapım işleri
c) Her t?rl? geniş derin kazı işleri c) G?letler c) Devlet ve/veya İl yolu yapım işleri
d) Kazı i?eren taş ocağı İşletmeciliği ? d) Belediye cadde/sokak yapım işleri
e) Kazı i?eren a?ık ocak işletmeciliği ? ?
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için Maden Mühendisliği Bölümü, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı (a) bendinde sayılan adresden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 310 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Kurumsal Merkez Şubesindeki ( Hesap No:158007295184540 IBAN: TR 72 0001 5001 5800 7295 1845 40 ) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sonuç-
SONUÇ İLANI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası : 2010/579528
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SARIKAYA AÇIK OCAĞI 46.000.000 TON DEKAPAJ
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağı Kırka Beldesi -Seyitgazi/ESKİŞEHİR
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 16.05.2011 - 31.03.2014
g) Toplam Teklif sayısı : 12
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 11
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 08.03.2011
b) Bedeli : 52900000
c) Finansman Türü : KİT Bütçesi
d) Yüklenicisi : CİNERLER TURİZM İNŞA AT VE TAAHHÜT TİC.LT D.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578467