İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/13732
İşin AdıKAYADA YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ (ÇAP/400) TEKNİĞİ İLE KANALİZASYON VE YÜZEYSUYU HATTI YAPIM İŞİ
KurumKOZLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüYapımİhale Tarihi22/02/2011 SalıSaati14:30İlZONGULDAK
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
KAYADA YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ (ÇAP/400) TEKNİĞİ İLE KANALİZASYON VE YÜZEYSUYU HATTI YAPTIRILACAKTIR
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAYADA YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ (ÇAP/400) TEKNİĞİ İLE KANALİZASYON VE YÜZEYSUYU HATTI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/13732
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH.MİTHAT AKİF CD.NO:15 KOZLU / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722661013 - 3722661003
c) Elektronik Posta Adresi : kozlu_belediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Duyar Camii arkası Dilek Market Mevkii
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH.MİTHAT AKİF CD.NO:15 KOZLU / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 22.02.2011 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Adet???????????????????? Pozisyonu Mesleki????????????????? Unvanı Mesleki ?zellikleri

1 adet?????????????????? Şantiye sorumlusu?????????????????? Jeoloji M?hendisi


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1-Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan A/V grubu işler

2-Yatay Delgi Metodu ile Kanalizasyon ve Y?zeysuyu sondaj işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Jeoloji Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sonuç-
SONUÇ İLANI
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası : 2011/13732
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : KAYADA YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ (ÇAP/400) TEKNİĞİ İLE KANALİZASYON VE YÜZEYSUYU HATTI YAPIM İŞİ
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Duyar Camii arkası Dilek Market Mevkii
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 16.03.2011 - 12.08.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 1
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 1
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 22.02.2011
b) Bedeli : 259000,00
c) Finansman Türü : Belediye Bütçesi
d) Yüklenicisi : D.L.B. İNŞAAT TAAHHÜ T TEKS REK.TR.N. İM.SA.Tİ.LTD.ŞTİ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572380