İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/18814
İşin AdıARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI İLÇE İŞLETME Tesislerinin hizmet binaları, alanların temizlik hizmet alımı
KurumTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ağrı İl Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi03/03/2011 PerşembeSaati14:00İlAĞRI
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ağrı İl Müdürlüğü

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI İLÇE İŞLETME Tesislerinin hizmet binaları, alanların temizlik hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/18814
1-İdarenin
a) Adresi : ERZURUM CAD. YENİ DEVLET HASTANESİ YANI /AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722156434 - 4722153275
c) Elektronik Posta Adresi : abdurrahman.bayram@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE SALONU/AĞRI
b) Tarihi ve saati : 03.03.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

? İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin b?l?mleriyle nitelik ve b?y?kl?k bakımından benzerlik g?steren, aynı veya benzer usullerle ger?ekleştirilen, te?hizat, takım, mali g?? ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer ?zellik taşıyan hizmetler olup;
? a) Kamu veya ?zel sekt?r binaları,
? b)Kamu veya ?zel sekt?r binalarına bağlı a?ık veya kapalı alanların temizlik hizmetleridir.
Benzer işler birlikte değerlendirilecektir.
?


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ-MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini - ARAS EDAŞ 31034219-5001 NOLU ZİRAAT BANKASI HESABI - ARAS EDAŞ AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ TR 170001500158007281044191 NOLU VAKIFBANK HESABI - ARAS EDAŞ AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNESİ Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ-MUHABERAT SERVİSİ/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ağrı İl Müdürlüğü
İhale kayıt numarası : 2011/18814
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI İLÇE İŞLETME Tesislerinin hizmet binaları, alanların temizlik hizmet alımı
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 16.05.2011 - 16.05.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 11
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 11
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 03.03.2011
b) Bedeli : 460800
c) Finansman Türü : KİT Bütçesi
d) Yüklenicisi : SELİM YEĞEN İNŞ.TEKS TURİZM SAN.VE T İC LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578529