İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/22597
İşin AdıHavaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ( HEAŞ ) ; Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanında 5 Branş Sigorta
KurumHavaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi22/03/2011 SalıSaati10:30İlİSTANBUL
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ( HEAŞ ) ; Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanında 5 Branş Sigorta hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/22597
1-İdarenin
a) Adresi : Sabiha Gökçen Havaalanı 34912 Kurtköy-Pendik /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sgairport.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı
c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 30.04.2011, işin bitiş tarihi 30.04.2012

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HEAŞ Genel Müdürlük Binası İçerisinde Bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.03.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

?zel ya da kamu sekt?r?nde;

  • inşaat sigortası
  • hayat sigortası
  • makine-montaj sigortası

işlemleri ayrı ayrı kabul edilebilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı HEAŞ, Sabiha Gökçen Havaalanı, Kurtköy-Pendik /İSTANBUL / Teknik Blok D koridoru Satınalma Müdürlüğü Z 06 No?lu oda. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Sabiha Gökçen Havaalanı Kurtköy-Pendik /İSTANBUL / Teknik Blok D koridoru Satınalma Müdürlüğü Z 06 No?lu oda. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İstekli Sigorta firmalarının Genel Merkezleri ve/veya Bölge Müdürlük Teşkilatları tarafından ihaleye katılım sağlanacak olup, acenteler üzerinden ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)
İhale kayıt numarası : 2011/22597
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ( HEAŞ ) ; Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanında 5 Branş Sigorta
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 30.04.2011 - 30.04.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 9
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 9
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 22.03.2011
b) Bedeli : 1447499,06
c) Finansman Türü : Diğer Bütçe
d) Yüklenicisi : GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572376