İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/25033
İşin AdıDomaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu İstif İşi
KurumORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü-
İşin TürüMal Satışıİhale Tarihi03/03/2011 PerşembeSaati10:30İlKÜTAHYA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
DOMANİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DOMANİÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ HATİPOĞLU ORMAN EMVALİ DEPOSU İSTİF İŞİ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü-

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/25033
1-İdarenin
a) Adresi : Hisar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 43850 Domaniç/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746613402 - 2746613404
c) Elektronik Posta Adresi : domanicisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Domaniç Orman işletme Müdürlüğü, Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 280(ikiyüzseksen) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hisar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 43850 Domaniç/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 03.03.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale konusu işin yerine getirilebilmesi i?in bir istifleyici makinenin 1 istifleyici operat?r? işbaşında bulundurulması zorunludur. İsteklinin kendi malı olan aracın fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli m?şavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali m?şavir raporu ile tevsik edilir. Kiralanacak ara? i?in s?zleşme imzalanmadan ?nce kira s?zleşmesinin idareye sunulması gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kooperatiflerin veya ger?ek kişilerin Orman İşletme M?d?rl?klerinde yaptıkları maktada kesilen emvallerin standardına g?re orman i?i rampalarına s?r?terek istif edilmesi, metrek?pl? emvaller i?in ise y?kleme benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü-
İhale kayıt numarası : 2011/25033
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu İstif İşi
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Domaniç Orman işletme Müdürlüğü, Domaniç Orman İşletme Şefliği Hatipoğlu Orman Emvali Deposu
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 23.03.2011 - 31.12.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 2
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 2
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 03.03.2011
b) Bedeli : 27988
c) Finansman Türü : Döner Sermaye Bütçesi
d) Yüklenicisi : SS.DURABEY KÖYÜ TARIMSAL ORMAN KAL.KOOP

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572348