İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/9639
İşin AdıAvrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü ile Avrupa Yakası Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü hizmet binası ile teknik şartnamede belirtilen diğer iş yerlerinin 90 işçi personelle teknik şartnamesi çerçevesinde komple temizlik hizmetinin yaptırılması işi
KurumPOSTA TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(PTT) İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi31/03/2011 PerşembeSaati10:00İlİSTANBUL
İlan Metni
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü ile Avrupa Yakası Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü hizmet binası ile teknik şartnamede belirtilen diğer iş yerlerinin 90 işçi personelle teknik şartnamesi çerçevesinde komple temizlik hizmetinin yaptırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/9639
1-İdarenin
a) Adresi : Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25 34113-Sirkeci-Fatih-İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125270574 - 2125120949
c) Elektronik Posta Adresi : istav_malz@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://malzeme.ptt.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknik şartnamesinde ayrıntısı belirtilen iş yerlerimize ait hizmet binaları ve müştemilatı.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 976(dokuzyüzyetmişaltı takvim günü) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No.25 34113 -Sirkeci-Fatih-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 31.03.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %9?undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %6?sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Makina,te?hizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu isteklilerden aşağıda belirtilen ve teknik şartname eki listede belirtilen makina,techizat ve ekipman i?in kendi malı olma şartı aranacaktır.

1.Sanayi tipi elektrik s?p?rgesi : 14 adet


Motor g?c? :1200 Watt Emiş g?c? : 2600 mm/H20 Tank Kapasitesi 12 lt G?r?lt? : <65 db


2.Yer silme ve cila makinesi : 2 adet


Motor g?c? : 1200 Watt Fır?a ?apı : 450 mm Fır?a Hızı 550 Rpm


3.Yer yıkama rabotu ( Sanayi Tipi ) : 4 adet


Fır?a Motoru : 1000 Watt Vakum Motoru :1200 Watt Fır?a ?apı :550 mm Fır?a Hızı :180 Rpm


4.Pas pas arabası takımı :21 adet


Kova kapasitesi : 2x25 lt. Sert plastik g?vdeli ?ift kovalı


Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine,te?hizat ve diğer ekipman ;ruhsat,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali m?şsavir raporu veya serbest muhasebeci mali m?şavir raporu ile tesvik edilir.Ge?ici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman ,kira s?zleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ?dendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.İş ortaklığında makine , te?hizat ve ekipman ortaklardan biri,birka?ı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
?

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuda veya ?zel sekt?rde yapılan her t?rl? temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No.25 34113 -Sirkeci-Fatih-İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No.25 34113 -Sirkeci-Fatih-İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572286