İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/29631
İşin AdıRÜSTEMLER NECMİ UZTÜRK SPOR SALONUNDA KULLANMAK ÜZERE CİMNASTİK SPOR MALZEMESİ
KurumSAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi24/03/2011 PerşembeSaati14:00İlSAKARYA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
CİMNASTİK SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

RÜSTEMLER NECMİ UZTÜRK SPOR SALONUNDA KULLANMAK ÜZERE CİMNASTİK SPOR MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/29631
1-İdarenin
a) Adresi : Arabacialani mah. 541. sokak M.Akif Ersoy Cad. 10 54200 SERDİVAN SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642110460 - 2642110458
c) Elektronik Posta Adresi : sakarya.gsim@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Rüstemler Necmi UZTÜRK Spor Salonu Güneşler / SAKARYA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir/ işe başlanacaktır. İşin süresi 60 (altmış) takvim günüdür. En geç 60 gün içerisinde Necmi UZTÜRK Spor Salonuna teslim edilecek ve teknik şartnamedeki hususlar yerine getirilecektir. Mücbir veya sair sebelerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlanılamaması halinde idare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.03.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Spor mazemelerine ait firmalarca onaylı katalog ile detaylı fotoğraflar?ve minderlere ait s?nger, branda numuneleri ihalede sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arabacıalanı Mahallesi m.Akif ERSOY Cad. 541. Sk.No:10 Serdivan/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

CİMNASTİK ALETLERİ                

MİKTARI

YER MİNDERİ ALT ALETİ

1

ASİMETRİK PARALEL ALETİ

1

DENGE ALETİ

1

KULPLU BEYGİR ALETİ

1

HALKA ALETİ

1

PARALEL ALETİ

1

BARFİKS ALETİ

1

?

?

ALET MİNDERLERİ

?

PARALEL MİNDERİ SETİ

1 Takım

ASİMETRİK PARALEL MİNDERİ SETİ

1 Takım

HALKA MİNDERİ SETİ

1 Takım

DENGE MİNDER SETİ

1 Takım

BARFİKS MİNDERİ SETİ

1 Takım

KULPLU BEYGİR MİNDERİ SETİ

1 Takım

Sonuç-
SONUÇ İLANI
SAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İhale kayıt numarası : 2011/29631
1) İhale konusu işin
a) Türü : Mal
b) Usulü : Açık
c) Adı : RÜSTEMLER NECMİ UZTÜRK SPOR SALONUNDA KULLANMAK ÜZERE CİMNASTİK SPOR MALZEMESİ
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Rüstemler Necmi UZTÜRK Spor Salonu Güneşler / SAKARYA
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 21.04.2011 - 21.06.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 8
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 8
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 24.03.2011
b) Bedeli : 14500
c) Finansman Türü : Diğer Bütçe
d) Yüklenicisi : YURTTAŞ SPOR MALZEME LERİ ULAŞTIRMACI LIK S.V.T.LTD.ŞT

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578362