İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/33721
İşin AdıGündoğdu köyü imar planı kapsamında kalan yaklaşık 11 hektar alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden teknik ve hukuksal işlemlerinin yaptırılması
KurumOsmangazi Belediyesi DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi17/03/2011 PerşembeSaati10:00İlBURSA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
GÜNDOĞDU KÖYÜ İMAR PLANI KAPSAMINDA KALAN YAKLAŞIK 11 HEKTAR ALANIN 3194 SAYILI KANUNUN 18.MADDESİNE İSTİNADEN TEKNİK VE HUKUKSAL İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI
Osmangazi Belediyesi

Gündoğdu köyü imar planı kapsamında kalan yaklaşık 11 hektar alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden teknik ve hukuksal işlemlerinin yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/33721
1-İdarenin
a) Adresi : S.Garaj Mah. U. Hasan Bulv. No:6 Osmangazi/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441601 - 2242707033
c) Elektronik Posta Adresi : osmangazi@osmangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 hektar alanda 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden düzenleme yapılması
b) Yapılacağı yer : Osmangazi İlçesi Gündoğdu Köyü
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış ) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Osmangazi Belediyesi İhale Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati : 17.03.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklilerin teknik donanım olarak; Nivo, Total Sitation ve Harita Programlarını ?alıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımına sahip olmaları gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi h?km?nce ger?ekleştirilen işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
Osmangazi Belediyesi
İhale kayıt numarası : 2011/33721
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Gündoğdu köyü imar planı kapsamında kalan yaklaşık 11 hektar alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden teknik ve hukuksal işlemlerinin yaptırılması
d) Niteliği, türü ve miktarı : 11 hektar alanda 3194 sayılı kanunun 18.maddesine istinaden düzenleme yapılması
e) Yapılacağı Yer : Osmangazi İlçesi Gündoğdu Köyü
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 22.04.2011 - 22.06.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 2
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 2
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 17.03.2011
b) Bedeli : 19445,00
c) Finansman Türü : Belediye Bütçesi
d) Yüklenicisi : HİMTAŞ HARİTA İNŞAAT TAAHHÜT-SANAYİ V E TİC.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578712