İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/31114
İşin Adı196 KALEM TIBBİ DENTAL SARF MALZEME
KurumSAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi28/03/2011 PazartesiSaati10:00İlKIRIKKALE
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
TIBBİ DENTAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

196 KALEM TIBBİ DENTAL SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/31114
1-İdarenin
a) Adresi : KURTULUS MAH. AHILI CAD. 1 71200 KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182251818 - 3182251489
c) Elektronik Posta Adresi : kirikkale.adsm@sağlik.gov.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yükleniciler uhdelerinde kalan ve sözleşme kapsamındaki malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlayarak 10 (on) takvim günü içinde Muayene Kabul Komisyonu gözetiminde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna teslim edeceklerdir. Sağlık Banklığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.03.2009 tarih ve 3214 sayılı genelge (2009/23 nolu) gereği; Malzeme Siparişi ilgili firmaya bildirildikten sonra malzemeler idarenin talebine göre 3 aylık periyotlar halinde peyder pey teslim edilecektir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanemiz sorumlu olmayıp malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir
c) Teslim tarihi : Yüklenici / yükleniciler tarafından peyder pey sipariş edilerek teslim edilen sözleşme kapsamındaki malzemelerin ilgili kalemin teknik şartnamesine ve teklif edilen ürünün özelliklerine uygunluğuna bakılarak Muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınacaktır. Yüklenici / yükleniciler tarafından teslim edilen sözleşme kapsamındaki malzemelerden ilgili kalemin teknik şartnamesine ve teklif edilen ürünün özelliklerine uygun olmayan malzemeler yüklenici / yükleniciler tarafından aynı gün iade alınacaktır. Yükleniciler uhdelerinde kalan ve sözleşme kapsamındaki malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlayarak 10 (on) takvim günü içinde Muayene Kabul Komisyonu gözetiminde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna teslim edeceklerdir. Sağlık Banklığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.03.2009 tarih ve 3214 sayılı genelge (2009/23 nolu) gereği; Malzeme Siparişi ilgili firmaya bildirildikten sonra malzemeler idarenin talebine göre 3 aylık periyotlar halinde peyder pey teslim edilecektir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanemiz sorumlu olmayıp malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kurtuluş Mah. Ahılı Cad. No:1 Toplantı Salonu 71200 Merkez KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati : 28.03.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Teklif edilen tıbbi malzemelerin ?retici ve/veya ithalat?ı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren firmalar ‘’TC İLA? VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ na kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir.
2-Tıbbi malzemeler ‘’ TC İLA? VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ na kayıt edilmiş tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme ?reticisi ve/veya ithalat?ı firmaların onaylı ?r?nlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin ‘’ TC İLA? VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’’ tarafından onaylanmış ?r?n (barkod) numarası etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler i?in istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde malzemenin T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Teklif Mektuplarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.
4-Alımı yapılacak tıbbi ?r?nlere ve sarf malzemelere ait kullanım kılavuzu ve etiket bilgileri T?rk?e olacaktır. T?rk?e kullanım kılavuzu olmayan ?r?nlerin alımı yapılmayacaktır.
?


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye?de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Teklif edilen diş tıbbi sarf malzemenin ?T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması (kayıtlı olması gerekmediği durumda bunu belirten resmi yazı) ve Teklif veren isteklinin/isteklilerin T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge. Teklif edilen malzemelerin UBB barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ?r?n değil ise alımı yapılmayacaktır. İstekliler T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler i?in istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde malzemenin T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Teklif Mektuplarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklinin teklif ettiği mal, T.C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Her kalem i?in ayrı ayrı TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu g?sterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İla? ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu ihale teklif zarfı i?inde sunacaktır. (TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen diş tıbbi sarf malzemenin, T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması (kayıtlı olması gerekmediği durumda bunu belirten resmi yazı) ve Teklif veren isteklinin/isteklilerin T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge. Teklif edilen malzemelerin UBB barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ?r?n değil ise alımı yapılmayacaktır. İstekliler T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler i?in istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde malzemenin T. C. İla? ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Teklif Mektuplarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve a?ıklamaları i?eren dok?man,
2-Tedarik edilecek malların katalogları veya fotoğrafları ihaleden ?nce, ?zerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp satınalma birimine teslim edilecektir. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Katalog verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-İsteklilerin uhdesinde kalan kalemler i?in alınan numuneler ?r?n teslimatlarında Muayene Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak ?zere merkezimiz ambarında kalacaktır.

4-Teslim edilen numuneler ayrı ayrı paketlenecek ve ?zerine, firma ismi ile Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki sıralama baz alınarak sıra numarası verilecek ve malzemenin adını mutlaka yazılacaklartır.

5-- Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen numunenin uzman ?ye tarafından değerlendirilememesinden istekli sorumludur.

6-?Numune ambalajları uzman ?yeler tarafından a?ılabilecek ve gerekirse uygulamalı olarak değerlendirilebilecektir.

?

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

TIBBİ SARF MALZEMELERİ ALIM İHALELERİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kurtuluş Mah. Ahılı Cad. No:1 Satınalma Servisi71200 Merkez KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 160 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 170 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI TR710001 0003 1650 7426 4250 01 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kurtuluş Mah. Ahılı Cad. No:1 Satınalma Servisi71200 Merkez KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sonuç-
SONUÇ İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İhale kayıt numarası : 2011/31114
1) İhale konusu işin
a) Türü : Mal
b) Usulü : Açık
c) Adı : 196 KALEM TIBBİ DENTAL SARF MALZEME
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Yükleniciler uhdelerinde kalan ve sözleşme kapsamındaki malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlayarak 10 (on) takvim günü içinde Muayene Kabul Komisyonu gözetiminde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna teslim edeceklerdir. Sağlık Banklığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.03.2009 tarih ve 3214 sayılı genelge (2009/23 nolu) gereği; Malzeme Siparişi ilgili firmaya bildirildikten sonra malzemeler idarenin talebine göre 3 aylık periyotlar halinde peyder pey teslim edilecektir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastanemiz tıbbi sarf deposuna bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanemiz sorumlu olmayıp malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 29.04.2011 - 29.04.2012
g) Toplam Teklif sayısı : 512
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 512
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 28.03.2011
b) Bedeli : 3940
c) Finansman Türü : Döner Sermaye Bütçesi
d) Yüklenicisi : SERBA MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130582