İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/38598
İşin AdıÇanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM Şube Müdürlüğü Ezine Fidanlık Mühendisliği Özel Güvenlik Hizmet Alımı
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi28/03/2011 PazartesiSaati10:00İlÇANAKKALE
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
ÇANAKKALE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AGM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EZİNE FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM Şube Müdürlüğü Ezine Fidanlık Mühendisliği Özel Güvenlik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/38598
1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Akasya Sok. 17/1 ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862175127 - 2862129232
c) Elektronik Posta Adresi : canakkale@cevreorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ezine Fidanlık Mühendisliği ve bağlı Kalkım Fidanlığı
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Barbaros Mahallesi, Akasya Sokak, No:17/1 ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 28.03.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 Sayılı ?zel G?venlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5. maddesi ile ?zel G?venlik Hizmetlerine Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin y?netmeliğin 10. maddesi gereği; Koruma ve ?zel G?venlik Hizmetleri i?in ?ng?r?len T.C. İ? İşleri Bakanlığınca verilmiş ?zel G?venlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin sunulması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her t?rl? Kamu ve ?zel Sekt?rde yapılmış olan koruma ve ?zel g?venlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, AGM Şube Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi, Akasya Sokak, No:17/1 ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, AGM Şube Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi, Akasya Sokak, No:17/1 ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İhale kayıt numarası : 2011/38598
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM Şube Müdürlüğü Ezine Fidanlık Mühendisliği Özel Güvenlik Hizmet Alımı
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ezine Fidanlık Mühendisliği ve bağlı Kalkım Fidanlığı
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 08.04.2011 - 31.12.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 2
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 2
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 28.03.2011
b) Bedeli : 75627,00
c) Finansman Türü : Döner Sermaye Bütçesi
d) Yüklenicisi : MURAT ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572298