İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/36236
İşin AdıDUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ
KurumKIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İşin TürüYapımİhale Tarihi04/04/2011 PazartesiSaati14:00İlMANİSA
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
DUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

DUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/36236
1-İdarenin
a) Adresi : ŞAİREŞEREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2365881022 - 2365881076
c) Elektronik Posta Adresi : info@kirkagac.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
DUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ
b) Yapılacağı yer : Kırkağaç Merkez ile Öveçli Köyü Arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU-ŞAİREŞEREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 04.04.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri

1 Şantiye Şefi Makine M?hendisi En Az Beş Yıl Deneyimli
1 Şantiye Şefi Yrd.-Harita M?hendisi veya Teknikeri En Az Beş Yıl Deneyimli
?

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CİNSİ ADET
Ekskavat?r 1
Kazıcı ve Y?kleyici 1
Demperli Kamyon 2

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

29.12.2005 Tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİNDEN V.GRUP İŞLER benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri Makine Mühendisi dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ-ŞAİREŞREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ-ŞAİREŞEREF MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:118 KIRKAĞAÇ/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sonuç-
SONUÇ İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası : 2011/36236
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : DUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ
d) Niteliği, türü ve miktarı : DUKTİL FONT BORU VE EK PARÇALARI DÖŞENMESİ
e) Yapılacağı Yer : Kırkağaç Merkez ile Öveçli Köyü Arası
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 16.05.2011 - 14.08.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 3
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 3
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 04.04.2011
b) Bedeli : 182500
c) Finansman Türü : Belediye Bütçesi
d) Yüklenicisi : DAĞ-SAN İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT EMLAK GIDA MADDELERİ ALIM SATIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ PAMUK VE ÇIRÇIR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123599