İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/44472
İşin AdıGeneral Niyazi Çelik Kışla Er/Erbaş Banyosunun Bakım ve Onarımı
KurumMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 3 P.EĞT.TUG.K.LIĞI
İşin TürüBakım-Onarımİhale Tarihi21/04/2011 PerşembeSaati10:30İlANTALYA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
GENERAL NİYAZİ ÇELİK KIŞLA ER/ERBAŞ BANYOSUNUN BAKIM VE ONARIMI
3?üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

General Niyazi Çelik Kışla Er/Erbaş Banyosunun Bakım ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/44472
1-İdarenin
a) Adresi : 3?üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Aspendos Bulvarı No:2 Topçular-ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : (242) 321 53 55 - (242) 322 57 90
c) Elektronik Posta Adresi : antihkom@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : 3?üncü P.Eğt. Tug. K.lığı Gn.Niyazi ÇELİK Kışlası Topçular /Antalya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Garnizon İhale Kom. Bşk.lığı / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 21.04.2011 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki ?zellikleri

1?-??? İnşaat M?hendisi????? İnşaat M?hendisi????? En az 3 (??) yıl deneyimli

2 -?? İnşaat Teknikeri??????? İnşaat Teknikeri???????En az 3 (??) yıl deneyimli


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ’de yer alan benzer iş gruplarından (B) grubu ?styapı (bina) grubu işlerinden IV nc? grup işler veya her t?rl? binanın yeniden yapımı veya onarımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kıstas, Şantiye şefi olarak, İnşaat yüksek mühendisi veya inşaat mühendisi veya yüksek mimar veya mimar veya En az 3 (üç) yıl deneyimli inşaat teknikeri olduğuna dair belge.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garnizon İhale Kom.Bşk.lığı / ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Garnizon İhale Kom. Bşk.lığı / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sonuç-
SONUÇ İLANI
3?üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
İhale kayıt numarası : 2011/44472
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : General Niyazi Çelik Kışla Er/Erbaş Banyosunun Bakım ve Onarımı
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : 3?üncü P.Eğt. Tug. K.lığı Gn.Niyazi ÇELİK Kışlası Topçular /Antalya
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 16.05.2011 - 14.07.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 1
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 1
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 21.04.2011
b) Bedeli : 23757
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : GÜNAYDIN HAVALANDIRM A İZOLASYON VE YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578324