İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/46275
İşin Adı4 ADET 240 M2 KAPALI TÜNEL SERA YAPIMI İŞİ
KurumDÜZCE CUMAYERİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi05/04/2011 SalıSaati10:00İlDÜZCE
Uyarılar
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
4 ADET 240 M2 KAPALI TÜNEL SERA YAPIMI İŞİ
DÜZCE CUMAYERİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

4 ADET 240 M2 KAPALI TÜNEL SERA YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/46275
1-İdarenin
a) Adresi : ÇEVRİK MAH. HÜKÜMET KONAĞI KAT 4 CUMAYERİ DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası : 3807353164 - 3807353669
c) Elektronik Posta Adresi : duzce.cumayeri@sydv.org
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8x30 metre 240m2 ebatlarında olmak üzere toplam 4 adet plastik örtülü yüksek tünel
b) Yapılacağı yer : CUMAYERİ MERKEZ VE KÖYLER
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇEVRİK MAH. HÜKÜMET KOANĞI KAT 4 CUMAYERİ/DÜZCE
b) Tarihi ve saati : 05.04.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

EN AZ BİR ADET İNŞAAT M?HENDİSİ

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

T?M MALZEMELERDE YAPIM ESNASINDA KONTROL EDİLMEK ?ZERE TSE STANDARTLARINA UYGUNLUK DURUMU ARANACAKTIR.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

V.GRUP İŞLER

SERALAR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MEVCUT YAPILACAK OLAN İŞLE İLGİLİ İSTEKLİNİN EN AZ 1 ADET İNŞAAT MÜHENDİSİ KONU İLE İLGİLİ BULUNDURMASI VE YA TAAHHÜT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı CUMAYERİ SYDV BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMAYERİ SYDV BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sonuç-
SONUÇ İLANI
DÜZCE CUMAYERİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İhale kayıt numarası : 2011/46275
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : 4 ADET 240 M2 KAPALI TÜNEL SERA YAPIMI İŞİ
d) Niteliği, türü ve miktarı : 8x30 metre 240m2 ebatlarında olmak üzere toplam 4 adet plastik örtülü yüksek tünel
e) Yapılacağı Yer : CUMAYERİ MERKEZ VE KÖYLER
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 21.04.2011 - 23.05.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 1
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 1
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 05.04.2011
b) Bedeli : 27540,00
c) Finansman Türü : Diğer Bütçe
d) Yüklenicisi : HALİL KILIÇ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123651