İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/49139
İşin AdıYalova İl sos. Hiz. Müd. Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altındaki kişilerin, temiz. bakım,giyim, beslenme refakat, banyo,tuvalet vb.günlük aktivitelerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi amacıyla 6 kişilik çocuk bakım elemanı alım işi
KurumBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi19/04/2011 SalıSaati10:00İlYALOVA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
SOSYAL HİZMETLER BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Yalova İl sos. Hiz. Müd. Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altındaki kişilerin, temiz. bakım,giyim, beslenme refakat, banyo,tuvalet vb.günlük aktivitelerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi amacıyla 6 kişilik çocuk bakım elemanı alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/49139
1-İdarenin
a) Adresi : YALOVA VALİLİĞİ İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KAT:2 77100 MERKEZ YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2268138999 - 2268111104
c) Elektronik Posta Adresi : yalova@shcek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Yalova İlinde faaliyet gösterecek İki adet Çocuk Evleri hizmet binaları (Mavi Yeşil Yol Çocuk Evi- Yürüyen Köşk Çocuk Evi)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yalova Valiliği Hizmet Binası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kat:2 Merkez YALOVA
b) Tarihi ve saati : 19.04.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler adlarına d?zenlenmiş ihale veya son başvuru tarihi itibariyle ge?erlilik s?resini doldurmamış; kapsamı personel ?alıştırılmasına dayalı ?ocuk veya gen? veya yaşlı veya hasta veya ?z?rl?lerin bakımına veya temizlik hizmetine ilişkin ISO 9001:2008 standartlarına g?re alınmış kalite y?netim sistem belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir. .İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeyi sunması yeterlidir.


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuda veya ?zel sekt?rde personel ?alıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen ?ocuk veya gen? veya yaşlı veya hasta veya ?z?rl?lerin bakımına ilişkin işler veya kamuda veya ?zel sekt?rde personel ?alıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen temizlik hizmeti işleri veya temizlik ve bakımın birlikte yapıldığı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Valiliği Hizmet Binası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kat:2 Merkez YALOVA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Valiliği Hizmet Binası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kat:2 Merkez YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İhale kayıt numarası : 2011/49139
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Yalova İl sos. Hiz. Müd. Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altındaki kişilerin, temiz. bakım,giyim, beslenme refakat, banyo,tuvalet vb.günlük aktivitelerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi amacıyla 6 kişilik çocuk bakım elemanı alım işi
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Yalova İlinde faaliyet gösterecek İki adet Çocuk Evleri hizmet binaları (Mavi Yeşil Yol Çocuk Evi- Yürüyen Köşk Çocuk Evi)
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 06.05.2011 - 31.12.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 5
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 5
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 19.04.2011
b) Bedeli : 79034,34
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : ZDK YE.TEM.GI.BİLGİS OT.HİZ.İN.TU.UN.MA.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572378