İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/53247
İşin AdıYalova Üniversitesine ait birimlerde ki güvenlik hizmetlerinin yapılabilmesi için 01.06.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 36 (otuzaltı) kişilik Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalıştırılması .
KurumYALOVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi05/05/2011 PerşembeSaati10:00İlYALOVA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yalova Üniversitesine ait birimlerde ki güvenlik hizmetlerinin yapılabilmesi için 01.06.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 36 (otuzaltı) kişilik Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalıştırılması . hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/53247
1-İdarenin
a) Adresi : Rüstem paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No 146 77100/Yalova
b) Telefon ve faks numarası : 2268115038 - 2268138680
c) Elektronik Posta Adresi : imid@yalova.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No 146 77100/Yalova
b) Tarihi ve saati : 05.05.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 sayılı??zel G?venlik Hizmetlerine?Dair Kanun ?er?evesinde alınmış ?zel G?venlik Şirketi Faaliyet Belgesi??


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 12782 ( G?venlik Hizmetleri ) Hizmet Standart , TS EN ISO 9001: 2008? Kalite Y?netim Sistemi belgeleri sunulacaktır.


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve ?zel ?niversitelerde Koruma ve ?G?venlik Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-
SONUÇ İLANI
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale kayıt numarası : 2011/53247
1) İhale konusu işin
a) Türü : Hizmet
b) Usulü : Açık
c) Adı : Yalova Üniversitesine ait birimlerde ki güvenlik hizmetlerinin yapılabilmesi için 01.06.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 36 (otuzaltı) kişilik Özel Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalıştırılması .
d) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
e) Yapılacağı Yer : Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 01.06.2011 - 31.12.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 1
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 1
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 05.05.2011
b) Bedeli : 569373
c) Finansman Türü : Özel Bütçe
d) Yüklenicisi : AZRAN GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578048