İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/54838
İşin AdıLüleburgaz Fidanlık Mühendisliği 2011 yılı bakım işi
KurumÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi09/05/2011 PazartesiSaati14:30İlKIRKLARELİ
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Lüleburgaz Fidanlık Mühendisliği 2011 yılı bakım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/54838
1-İdarenin
a) Adresi : Pınarhisar Yolu Şehitlik Yanı No:69 Kırklareli
b) Telefon ve faks numarası : 2882125334 - 2882125336
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli@cevreorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Lüleburgaz Fidanlık Mühendisliği Üretim Sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(YÜZELLİ) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 09.05.2011 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

?İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman M?hendisliği, Orman End?stri M?hendisliği ve Ağa? işleri End?stri M?hendisliği Hakkında Kanun”un 4 ?nc? maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman m?hendisleri ile orman y?ksek m?hendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5 inci maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 ?nc? maddesi uyarınca danışmanlık hizmeti niteliğindeki m?hendislik konularının, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 inci fıkrasında ki “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı s?rece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.”h?km?ne g?re diğer hizmetlerle kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeniyle; bu işin 5531 sayılı Kanuna g?re Orman M?hendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman m?hendisi ve orman y?ksek m?hendisi unvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak d?zenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ormancılık ve Orman ?r?nleri B?rolarının Kuruluş ve ?alışma Esasları Y?netmeliği” nin 12 inci ve 13 ?nc? maddelerine g?re kurdukları, Orman M?hendisleri Odasından tescilli, Serbest Ormancılık B?roları, Serbest Yeminli Ormancılık B?roları, Ortaklık B?roları, Serbest Ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana s?zleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 ?nc? maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetler bulunan, ortakları arasında ya da teknik personel kadrosunda Orman M?hendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı Orman Y?ksek M?hendisi veya Orman M?hendisi unvanlı ?alışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunan t?zel kişilerin, mevzuatı gereği, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
-? Ger?ek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin i?inde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası h?km?nden “Orman M?hendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu g?sterir belgeden de, orman m?hendisi veya orman y?ksek m?hendisi unvanlı meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve ?alışanlar listesine kayıt bilgilerini i?eren ve ihale konusu iş i?in d?zenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
- T?zel kişi olması halinde; t?zel kişinin “Ormancılık ve Orman ?r?nleri B?rolarının Kuruluş ve ?alışma Esasları Y?netmeliği” nin 12 inci ve 13 ?nc? maddelerine g?re kurulmuş, Orman M?hendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman ?r?nleri Şirketi” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin i?inde bulunduğu yılda alınmış “t?zel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu g?sterir belge”,
Veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana s?zleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 ?nc? maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri i?ermesi, ortakları arasında ya da teknik personel kadrosunda Orman M?hendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı Orman Y?ksek M?hendisi veya Orman M?hendisi unvanlı ?alışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla, bu t?zel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin i?erisinde bulunduğu yılda alınmış “t?zel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu g?sterir belge

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

-İsteklinin ger?ek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman m?hendisi veya orman y?ksek m?hendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık B?rosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık B?rosu Tescil Belgesi” veya “Ortaklık B?roları Tescil Belgesi”

-?İsteklinin t?zel kişi olması halinde; Orman M?hendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman ?r?nleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman m?hendisi veya orman y?ksek m?hendisi unvanlı meslek mensubu ortaklarının Oda ?yesi kaydı, ruhsatlı ve ?alışanlar listesine kayıt bilgilerini i?eren ve “İhale konusu iş i?in d?zenlenmiş Oda kayıt belgesi”,
????????????????? Veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana s?zleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 ?nc? maddesinde sayılan faaliyet konularını i?eren, bu faaliyetler arasında ihale konusu iş bulunan bu t?zel kişilerin; ortakları veya b?nyelerindeki teknik personel kadrosunda yer alan orman m?hendisi veya orman y?ksek m?hendisi unvanlı ve işin uzmanı serbest meslek mensubunun yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya serbest yeminli meslek mensubunun yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” ile bu şirketlerin orman m?hendisi veya orman y?ksek m?hendisi unvanlı meslek mensubu ortaklarının veya ?alışanlarının Oda ?yeliği, ruhsatlı ve ?alışanlar listesine kayıt bilgilerini i?eren ve “İhale konusu iş i?in d?zenlenmiş Oda kayıt belgesi”,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her t?rl? ağa?landırma, erozyon kontrol?, fidan dikim ve bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578635