İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/55372
İşin AdıDARICA KIŞLASI LOJMANLARI ŞEHİT ER MURAT KAMİLOĞLU APT. MANTOLAMA ONARIMI
KurumMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHABERE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
İşin TürüBakım-Onarımİhale Tarihi26/04/2011 SalıSaati10:00İlKOCAELİ
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
DARICA KIŞLASI LOJMANLARI ŞEHİT ER MURAT KAMİLOĞLU APT. MANTOLAMA ONARIMI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHABERE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI

DARICA KIŞLASI LOJMANLARI ŞEHİT ER MURAT KAMİLOĞLU APT. MANTOLAMA ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/55372
1-İdarenin
a) Adresi : DUMLUPINAR MAH. SAKIP SABANCI CAD. NO-134 41058 KARTEPE / KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623732449 - 2623732603
c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom_muhhizdesegt@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
SIRA
NO
POZ
NO
İMALATIN TANIMI BİRİMİ MİKTAR
1 21.067 İş İskelesi(duvarlar için)(0-12,51 m'den fazla yükseklik için) m2 1100
2 19.05512 4 cm kalınlıkta taşyünü ısı yalıtım levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması m2 685
3 27.56007 Silikon Esaslı Boya İle Dış Cephe Boyanması m2 1100
b) Yapılacağı yer : Darıca Kışlası Lojmanları Darıca /KOCAELİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muharebe Hizmet Destek Eğitim K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Kartepe / Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 26.04.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Şantiye şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar (B) Üstyapı Grubu İşlerden IV. Grup İşlerde çalışmış ve / veya çalışıyor olması


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) Üstyapı Grubu işlerden IV. Grup İşler olacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisleri veya Mimarlar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kartepe/Kocaeli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muharebe Hizmet Destek Eğitim K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Kartepe / Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sonuç-
SONUÇ İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK MUHABERE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
İhale kayıt numarası : 2011/55372
1) İhale konusu işin
a) Türü : Yapım
b) Usulü : Açık
c) Adı : DARICA KIŞLASI LOJMANLARI ŞEHİT ER MURAT KAMİLOĞLU APT. MANTOLAMA ONARIMI
d) Niteliği, türü ve miktarı :
SIRA
NO
POZ
NO
İMALATIN TANIMI BİRİMİ MİKTAR
1 21.067 İş İskelesi(duvarlar için)(0-12,51 m'den fazla yükseklik için) m2 1100
2 19.05512 4 cm kalınlıkta taşyünü ısı yalıtım levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması m2 685
3 27.56007 Silikon Esaslı Boya İle Dış Cephe Boyanması m2 1100
e) Yapılacağı Yer : Darıca Kışlası Lojmanları Darıca /KOCAELİ
f) Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 02.06.2011 - 11.07.2011
g) Toplam Teklif sayısı : 5
h) Toplam Geçerli Teklif sayısı : 3
2) Sözleşmenin
a) Tarihi : 26.04.2011
b) Bedeli : 23215
c) Finansman Türü : Genel Bütçe
d) Yüklenicisi : GENÇ DAMLA İNŞAAT UN LU MAMULLER TAŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572296