İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/61569
İşin AdıAĞRI İL JANDARMA K.LIĞI VE BAĞLILARI İLE 3'ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI 2011-2012 YILI ISINMA AMAÇLI 2.200 TON LİNYİT KÖMÜRÜ (TİP:1)
KurumİÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Ağrı İl Jandarma Komutanlığı
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi02/06/2011 PerşembeSaati14:00İlAĞRI
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
KÖMÜR SATIN ALINCAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Ağrı İl Jandarma Komutanlığı

AĞRI İL JANDARMA K.LIĞI VE BAĞLILARI İLE 3'ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI 2011-2012 YILI ISINMA AMAÇLI 2.200 TON LİNYİT KÖMÜRÜ (TİP:1) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/61569
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ FIRAT MAHALLESI ERZURUM CADDESI (SEKER FABRIKASI KARSISI) 1 04100 AĞRI MERKEZ AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722151148 - 4722162448
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM04@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yerleri : KÖMÜR İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN AĞRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLILARI İLE 3'ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI/PATNOS 'A İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN TONAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : 1. Bu ihalede yüklenici malları teslim süresi içinde defaten teslim edecektir. 2. Malın teslim süresi sözleşme yapıldıktan sonra 30 (OTUZ) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tebliği sayılacak olup, ayrıca işe başlama tebligatı yapılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AĞRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 02.06.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli üretici firmalar kendilerine ait, istekli temsilci firmalar temsil ettikleri firmaya ait;

1. Ürüne ait Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan uygunluk belgesi veya ürüne ait TSEK belgesi,

2. Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi, istekli tarafından; ihalenin yapılacağı ilde Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti) almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı/dağıtıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti), üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti), dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti) İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim edilecektir.

3. Ayrıca ithal edilen kömürler için Kontrol Belgesi/Uygunluk Belgesi, Proforma Fatura ve Gümrük Giriş Beyannamesi İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. İş ortaklığı olması halinde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.

4. Bu şartnamede istenilen belgelere sahip üretici/ithalatçı firmaların, ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurtiçi firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti, yurtdışı firmalar için ise ilgili ülkelerdeki TC. Elçilik/Konsolosluk onaylı veya APOSTİLLE kaşeli olacaktır.

5. İstekli, kömürün pazarlanacağı ilin Valiliği'nden alacağı Satış İzin Belgesi'ni teklifleri ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

6. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisinin kat'i kabulüne müteakip 8 (sekiz) ay olduğuna dair örneği ihale dökümanı ile verilen Garanti Taahhütnamesi ihalenin karara bağlanmasını müteakip sözleşme imzalanmadan önce İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Isınma Amaçlı Kömür Satış işi kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AĞRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AĞRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZ SEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578186