İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/74052
İşin AdıSerik Orman İşletme Müdürlüğü, Pınargözü Orman İşletme Şefliği 435 Kod No'lu B tipi orman yolunda Üst Yapı
KurumSerik Orman İşletme Müdürlüğü-
İşin TürüYapımİhale Tarihi25/05/2011 ÇarşambaSaati14:00İlANTALYA
Uyarılar
Bu ihale iptal edilmiş. İptal nedeninine ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, PINARGÖZÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 435 KOD NO'LU B TİPİ ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI
Serik Orman İşletme Müdürlüğü-

Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Pınargözü Orman İşletme Şefliği 435 Kod No'lu B tipi orman yolunda Üst Yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/74052
1-İdarenin
a) Adresi : Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Mah. Atatürk Cad. 2055 Sok. No:15 SERİK/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427221095 - 2427222499
c) Elektronik Posta Adresi : serikisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Pınargözü İşletme Şefliği 435 Kod No'lu B tipi orman yolunda Hasdümen Köyü Çetince Mahallesi Serik/Antalya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, 2055 Sokak No:15 SERİK / ANTALYA adresinde İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda
b) Tarihi ve saati : 25.05.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Şantiye şefi pozisyonunda,1 adet, en az 5 yıl deneyimli, inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer İşlere dair tebliğde yer alan A/XI grup işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Orman Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Mah. Atatürk Cad. 2055 Sok. No:15 SERİK/ANTALYA adresi İşletme Kaleminde adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Serik Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, 2055 Sok. No:15 SERİK/ANTALYA adresinde İşletme kaleminde görevli memur Meftun KURU'ya verilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

İptal Nedeni
İHALE İPTAL İLANI
SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, PINARGÖZÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 435 KOD NO'LU B TİPİ ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI
Serik Orman İşletme Müdürlüğü-

SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, PINARGÖZÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 435 KOD NO'LU B TİPİ ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/74052
1- İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 15 07500
b) Telefon ve faks numarası : 2427221095 - 2427222499
c) Elektronik posta adresi : serikisl@ogm.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.05.2011 - 1850
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Ayyıldız Toros Gazetesi - 27.05.2011
3- İhale İptal Tarihi : 25.05.2011
4- İptal nedeni veya nedenleri
Verilen tekliflerin aşırı yüksek olması ve kullanabilir ödeneğin yeterli olmaması sebebiyle belirtilen yapım işi ihale edilememiştir.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572270