İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/75642
İşin AdıOrman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi işine ait olmak üzere 1 adet orman mühendisi, 13 adet ilk müdahale ekip işçisi, 1 adet minübüs(şöförü ile birlikte) kiralanması işine ait
KurumORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi17/06/2011 CumaSaati10:00İlANTALYA
İlan Metni
ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi işine ait olmak üzere 1 adet orman mühendisi, 13 adet ilk müdahale ekip işçisi, 1 adet minübüs(şöförü ile birlikte) kiralanması işine ait hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/75642
1-İdarenin
a) Adresi : Eski Cami Mahallesi Orman Sok. 07350- Kumluca/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428871047 - 2428872044
c) Elektronik Posta Adresi : kumlucaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü sınırları ile gerekli hallerde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Diğer Orman bölge Müdürlüklerinin sınırlarında.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2011, işin bitiş tarihi 31.10.2011

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası Eski Cami Mah. Orman Sok.07350- Kumluca/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 17.06.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler ihale konusu işi yerine getirmek için;
- Kumluca Orman İşletme Şefliği, Kanlıkavak İlk Müdahale Ekibi için Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, 1(bir) adet Orman Mühendisi, 13 (onüç) adet yangın işçisi ve 1 adet şoför ile 1 adet minibüs (Antalya İli nüfusuna kayıtlı ve ekip işçilerinin en az yarısının orman köyü nüfusuna kayıtlı olması, sabıkasız, 22-30 yaşları arası askerliğini yapmış, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında engel olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu olacaktır) çalıştıracaklardır.
 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler ihale konusu işi yerine getirmek için; Çalıştıracakları Orman mühendisi ve yangın işçisinin, idare tarafından teknik şartnamede belirlenen nitelikteki koruyucu giyim ve malzemeleri ile orman yangınları ile mücadelede kullanacağı alet edevatları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yangın ve Orman yangınlarını söndürme işçiliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi Eski Cami Mah. Orman Sok.07350- Kumluca/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Bilgisayar Odası, Eski Cami Mah. Orman Sok.07350- Kumluca/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 154 (Yüzellidört) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578072