İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/74225
İşin AdıGenel Müdürlük Binaları,Tüm İşletme Müdürlükleri,Hizmet Binaları,Bostancı Misafirhanesi, TEDAŞ Tuzla Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kullanılmak üzere (6 aylık) temizlik malzemeleri alımı.
KurumTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi02/06/2011 PerşembeSaati14:00İlİSTANBUL
Uyarılar
Bu ihale iptal edilmiş. İptal nedeninine ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
GENEL MÜDÜRLÜK BİNALARI,TÜM İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ,HİZMET BİNALARI,BOSTANCI MİSAFİRHANESİ, TEDAŞ TUZLA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE (6 AYLIK) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlük Binaları,Tüm İşletme Müdürlükleri,Hizmet Binaları,Bostancı Misafirhanesi, TEDAŞ Tuzla Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kullanılmak üzere (6 aylık) temizlik malzemeleri alımı. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/74225
1-İdarenin
a) Adresi : BAGLARBASI MAHALLESI REFAHEVLER SOKAK 2/1 34844 MALTEPE İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164574843 - 2164574828
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@ayedas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İçmeler İşletme Ambarı/Tuzla/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Yüklenici konusu olan malzemeleri istenilen birimlere göre tek parti halinde teslim edecektir. -Malzemeler, teknik şartname hükümlerine göre düzenlenecek muayene protokolü ve teslim tutanağına istinaden sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde AYEDAŞ İçmeler Ambarına teslim edilecektir. -Malzemeleri özelliklerine göre nakliye(indirme-bindirme),ambara taşımak ve istiflemek yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mh.Refahevler Sokak No:2/1 34844Maltepe/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.06.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Firmalar teklifleri ile birlikte Kimyasal ürün kalemlerine ait (1, ,2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ) TSE belgesi ve MSDS raporu vereceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler; teklif verecekleri (14, 15,16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) malzeme için numunelerini teklif dosyaları ile birlikte ihale günü numunelerini vereceklerdir. Diğer malzeme kalemleri için (1, ,2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) numune istenmeyecektir. Ancak numune istenmeyen kimyasal ürünler gerekli görülmesi halinde Hıfzısıha Laboratuarlarında test edilmek üzere gönderilecektir. Analiz ücreti firmaya ait olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mh. Refahevler Sokak No:2/1 Malzeme Yönetim Makine İkmal ve Ticaret Müdürlüğü 34844Maltepe/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Vakıflar Bankası Kozyatağı / İSTANBUL Şubesi nezdindeki Iban No : TR340001500158007279998031 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mh.Refahevler Sokak No:2/1 B Blok Zemin kat Muhaberat servisi 34844Maltepe/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İptal Nedeni
İHALE İPTAL İLANI
GENEL MÜDÜRLÜK BİNALARI,TÜM İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ,HİZMET BİNALARI,BOSTANCI MİSAFİRHANESİ, TEDAŞ TUZLA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE (6 AYLIK) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü

GENEL MÜDÜRLÜK BİNALARI,TÜM İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ,HİZMET BİNALARI,BOSTANCI MİSAFİRHANESİ, TEDAŞ TUZLA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE (6 AYLIK) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI. ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/74225
1- İdarenin
a) Adresi : BAGLARBASI MAHALLESI REFAHEVLER SOKAK 2/1 34844
b) Telefon ve faks numarası : 2164574843 - 2164574828
c) Elektronik posta adresi : ticaret@ayedas.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 25.05.2011 - 1855
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : EKONOMİ VE BİZİM ANADOLU - 25.06.2011
3- İhale İptal Tarihi : 01.06.2011
4- İptal nedeni veya nedenleri
İhale dokümanları arasında yer alan teknik şartnamenin 1,8,11,18,21,24,26,27 nci kalemleri Birim Fiyat Teklif Cetveline sehven hatalı yazılmıştır.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572301