İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/75542
İşin AdıSG EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İLE SG EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN MESAİYE GELİŞ-GİDİŞ SERVİS TAŞIMA HİZMETİ ALIMI.
KurumSahil Güvenlik Komutanlığı-Onarım Des.K.lığı (İzmir)
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi24/06/2011 CumaSaati11:00İlİZMİR
İlan Metni
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Sahil Güvenlik Komutanlığı-Onarım Des.K.lığı (İzmir)

SG EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İLE SG EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN MESAİYE GELİŞ-GİDİŞ SERVİS TAŞIMA HİZMETİ ALIMI. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/75542
1-İdarenin
a) Adresi : ANADOLU CAD. TURAN MAH. NO:1 BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323712525 - 2323659802
c) Elektronik Posta Adresi : egebolge@sg.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
01 TEMMUZ 2011-30 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDAKİ MESAİ GÜNLERİNDE 12 (ONİKİ) GÜZERGAHTA PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI. 
b) Yapılacağı yer : SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2011, işin bitiş tarihi 30.06.2012

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ANADOLU CAD. TURAN MAH. NO:1 BAYRAKLI/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 24.06.2011 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

ÖNCELİKLİ OLARAK KAMU DAİRELERİ VE ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ HER TÜRLÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572283