İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/86023
İşin AdıMUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 114 NOLU BÖLMEDE MAKİNELİ DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ VE ALT TOPRAK İŞLEME İŞİ
KurumORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi27/06/2011 PazartesiİlBURSA
İlan Metni


Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliği 114 nolu bölmede makineli diri örtü temizliği ve alt toprak işleme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/86023

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2246131033 - 2246131718
c) Elektronik Posta Adresi : mkemalpasaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliği 117 nolu bölme
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA
b) Tarihi ve saati : 27.06.2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu işle ilgili olarak ihaleye katılacak olan istekli ihale evrakları içerisinde; ihalenin üzerine kalması halinde TMMOB. Orman Muhendisleri odasına kayıtlı Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi çalıştıracağına dair taahhüdünü yazılı olarak vermesi gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Adayın ve isteklinin kendi malı olan makine, techizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı yada Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile tasdik edilir. Geçici kiralama ile getirilmiş veya finansal kiralama ile edinilmiş makina ve techizat ve ekipman, iş bitim tarihini kapsayacak şekilde kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

b)En az 280 HP gücünde paletli traktör ve örtü temizleme tarağı.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572318