İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2011/87410
İşin AdıBARINMA YERİ İMAR PLANI+JEOLOJİK ETÜD VE ÇED RAPORU HAZIRLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KurumULAŞTIRMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Ulaştırma Bölge Müdürlüğü-Trabzon
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi12/07/2011 SalıİlTRABZON
İlan Metni
Sürmene Yeniay Barınma Yeri İmar Planı+Jeolojik Etüd ve ÇED Raporu İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/87410

1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Sahil Yolu Caddesi Liman Sahası İçi 61100 TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623252088 - 4623251831
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon@ubak.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sürmene Yeniay Barınma Yeri İnşaatı işi kapsamında;

1) 480 metre Ana Dalgakıran İnşaatı
2) 120 metre Tali Dalgakıran İnşaatı
3) 145 metre(-4m) Rıhtım İnşaatı
4) Çekek Yeri İnşaatı
5) 2 Adet Fener Kulesi İnşaatı
6) Elektrik ve su tesisatı inşaatı

yapılması planlanmaktadır. Hazırlanan ön yerleşim planı bu şartnamenin ekinde sunulmuştur. Söz konusu imalatların hayata geçirilebilmesini teminen aşağıda sıralanan hizmetlerin sağlanması işin konusunu oluşturmaktadır:

• Detaylı saha mühendislik etüdlerinin (harita alımı, zemin etüdü ve sondajlar, hidrografik ve oşinografik etüdler) yapılması ve gerekli olması halinde ilgili İdareler nezdinde onay sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,
• Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve gereken her türlü rapor, hesap vb. çalışmaların hazırlanması ve ilgili İdare nezdinde onay sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi” sürecinin yürütülmesi, bu süreçte hazırlanması gereken her türlü rapor, hesap vb. çalışmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili İdare nezdinde onay sürecinin takibi ve neticelendirilmesi,
• Uygulama projelerinin hazırlanması.

b) Yapılacağı yer : Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360(üçyüzaltmış) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Devlet Sahil Yolu Caddesi Liman Sahası İçi 61100 TRABZON
b) Tarihi ve saati : 12.07.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü Deniz yapıları (liman, tersane, barınak, mahmuz, iskele, rıhtım, sahil tahkimatı vb.) ile ilgili mühendislik tasarım işleri ile bunların yapımlarına yönelik denetleme ve yönetme hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ücreti Trabzon Deftardarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123781